Podmienky poskytovania služby

Toto je zmluva medzi vami a každým zo sponzorov služby IndexNow.org: Yandex N.V. a Microsoft Corporation (v tejto zmluve súhrnne označovaní ako „sponzori“, „my“, „nám“ alebo „nás“). Používaním webovej lokality IndexNow.org („webová lokalita“) súhlasíte s tým, že budete dodržiavať nasledujúce zmluvné podmienky („podmienky poskytovania služby“).

Rozsah podmienok poskytovania služby; Licencia


Tieto podmienky poskytovania služby riadia vaše používanie webovej lokality. Autorské práva sponzorov v špecifikáciách protokolu mapy stránok, ktoré sú publikované na webovej lokalite („špecifikácie“), sú vám poskytované na základe licencie Creative Commons Attribution-ShareAlike License (verzia 4.0). Okrem autorských práv sponzorov v týchto špecifikáciách žiadne duševné práva žiadneho typu nie sú udelené ani nemôžu nastať na základe týchto podmienok poskytovania služby ani prostredníctvom vášho používania mapy stránok, či už sú vyjadrené, predpokladané alebo iné.

Zmeny webovej lokality a zmluvných podmienok; Zmeny špecifikácií


Webovú lokalitu môžeme z akéhokoľvek dôvodu a bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť alebo ukončiť. Vyhradzujeme si tiež právo tieto podmienky služby čas od času bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť a vy výslovne súhlasíte s tým, že sa budete týmito zmenami riadiť hneď, ako budú zverejnené na webovej lokalite. Bez ohľadu na vyššie uvedené sponzori súhlasia, že žiadna zmena, ktorú v týchto podmienkach poskytovania služby vykonáme, neukončí ani nezmení licenciu udelenú na základe odseku 1 vyššie, s ohľadom na akékoľvek použitie alebo zavedenie špecifikácií, ktoré prebehlo pred dátumom, keď boli zmeny zverejnené. Tieto podmienky poskytovania služby si príležitostne prečítajte, aby ste boli o týchto zmenách informovaní.

Sponzori si vyhradzujú právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia vykonávať zmeny v protokole mapy stránok alebo v špecifikáciách, okrem iného vrátane vykonania zmien, ktoré povedú k tomu, že vaše existujúce súbory máp stránok prestanú vyhovovať revidovanému protokolu. Sponzori voči vám neponesú za takéto zmeny žiadnu zodpovednosť. Všetci sponzori si vyhradzujú právo používať alebo nepoužívať celý protokol mapy stránok alebo jeho časť v ktorýchkoľvek alebo všetkých svojich produktoch alebo službách a žiadni sponzori nie sú povinní indexovať, čítať ani inak využívať žiadnu mapu stránok, ktorú ste zverejnili. Bez obmedzenia vyššie uvedených všeobecných výrokov si všetci sponzori vyhradzujú právo kedykoľvek ukončiť používanie protokolu mapy stránok v ktorýchkoľvek alebo všetkých svojich produktoch alebo službách.

Odmietnutie záruk


Sponzori odmietajú akúkoľvek zodpovednosť alebo záväzky v súvislosti s presnosťou, obsahom, úplnosťou, spoľahlivosťou, funkčnosťou alebo dostupnosťou informácií alebo materiálov uvedených na webovej lokalite. Sponzori tiež odmietajú akúkoľvek zodpovednosť za škody vyplývajúce z používania špecifikácií alebo sťahovania informácií alebo materiálov na internete prostredníctvom webovej lokality či za prístup k nim.

WEBOVÁ STRÁNKA, ŠPECIFIKÁCIE A VŠETKY MATERIÁLY, INFORMÁCIE A SLUŽBY OBSIAHNUTÉ NA WEBOVEJ LOKALITE SA POSKYTUJÚ „TAK, AKO SÚ“ A BEZ AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK. SPONZORI A POSKYTOVATELIA ICH LICENCIÍ DO MAXIMÁLNEJ MIERY POVOLENEJ ZÁKONOM VÝSLOVNE ODMIETAJÚ VŠETKY VYJADRENÉ, PREDPOKLADANÉ A ZÁKONNÉ ZÁRUKY VRÁTANE ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA VLASTNÍCKYCH PRÁV. SPONZORI A POSKYTOVATELIA ICH LICENCIÍ ODMIETAJÚ AKÉKOĽVEK ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI, VČASNOSTI A VÝKONU LOKALITY. SPONZORI A POSKYTOVATELIA ICH LICENCIÍ ODMIETAJÚ AKÉKOĽVEK ZÁRUKY ZA AKÉKOĽVEK INFORMÁCIE ALEBO RADY PRIJATÉ PROSTREDNÍCTVOM AKÝCHKOĽVEK ODKAZOV UVEDENÝCH NA WEBOVEJ LOKALITE.

ROZUMIETE A SÚHLASÍTE, ŽE MATERIÁLY ALEBO ÚDAJE SŤAHUJETE ALEBO INAK ZÍSKAVATE PROSTREDNÍCTVOM POUŽÍVANIA WEBOVEJ LOKALITY Z VÁŠHO VLASTNÉHO ROZHODNUTIA A NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO A ŽE PONESIETE VÝHRADNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY NA VAŠOM POČÍTAČOVÉHO SYSTÉME ALEBO STRATY ÚDAJOV V DÔSLEDKU STIAHNUTIA TAKÝCHTO MATERIÁLOV ALEBO ÚDAJOV.

Obmedzenie zodpovednosti


ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEBUDÚ SPONZORI ANI POSKYTOVATELIA ICH LICENCIÍ ZODPOVEDNÍ VOČI ŽIADNEMU POUŽÍVATEĽOVI PRETO, ŽE POUŽÍVATEĽ POUŽÍVAL ALEBO ZNEUŽÍVAL WEBOVÚ LOKALITU ALEBO ŠPECIFIKÁCIE ALEBO SA NA NE SPOLIEHAL, A TO V SÚVISLOSTI S AKÝMIKOĽVEK NÁROKMI SÚVISIACIMI S TOUTO ZMLUVOU ALEBO TÝMITO ZÁLEŽITOSŤAMI. MALI BY SA UPLATŇOVAŤ TAKÉ OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI, KTORÉ ZABRÁNIA OBNOVENIU PRIAMYCH, NEPRIAMYCH, NÁHODNÝCH, NÁSLEDNÝCH, ZVLÁŠTNYCH A EXEMPLÁRNYCH ŠKÔD A ODŠKODNÉHO S REPRESÍVNOU FUNKCIOU, ČI UŽ TIETO NÁROKY VYCHÁDZAJÚ ZO ZÁRUKY, ZMLUVY ALEBO PREČINU (VRÁTANE NEDBANLIVOSTI) ALEBO INAK (AJ KEĎ SPONZORI ALEBO POSKYTOVATELIA ICH LICENCIÍ BOLI O MOŽNOSTI VZNIKU TAKEJTO ŠKODY INFORMOVANÍ). TAKÉTO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI BY SA MALO UPLATNIŤ BEZ OHĽADU NA TO, ČI ŠKODY VYPLÝVAJÚ Z POUŽÍVANIA ALEBO ZNEUŽÍVANIA WEBOVEJ LOKALITY ALEBO SPOLIEHANIA SA NA ŇU, Z NEMOŽNOSTI POUŽÍVAŤ WEBOVÚ LOKALITU ALEBO Z PRERUŠENIA, POZASTAVENIEA ALEBO UKONČENIA WEBOVEJ LOKALITY (VRÁTANE ŠKÔD SPÔSOBENÝCH TRETÍMI STRANAMI). TOTO OBMEDZENIE BY SA MALO UPLATNIŤ OKREM INÉHO NA NÁKLADY NA ZAISTENIE NÁHRADNÉHO TOVARU ALEBO SLUŽIEB, STRATENÉHO ZISKU ALEBO ÚDAJOV. TAKÉTO OBMEDZENIE BUDE PLATIŤ AJ VZHĽADOM NA PLNENIE ALEBO NEPLNENIE ÚČELU WEBOVEJ LOKALITY ALEBO AKÝCHKOĽVEK INFORMÁCIÍ, KTORÉ BUDÚ UVEDENÉ NA WEBOVEJ LOKALITE, BUDÚ S ŇOU PREPOJENÉ ALEBO S ŇOU AKOKOĽVEK SÚVISIA. TAKÉTO OBMEDZENIE BUDE PLATIŤ BEZ OHĽADU NA ZLYHANIE ZÁKLADNÉHO ÚČELU AKÉHOKOĽVEK OBMEDZENÉHO NÁPRAVNÉHO PROSTRIEDKU A DO MAXIMÁLNEJ MIERY POVOLENEJ ZÁKONOM.

Ochrana osobných údajov


Nerobíme žiadne kroky pre to, aby sme osobne identifikovali používateľov na webovej lokalite. Z webovej lokality nezhromažďujeme žiadne identifikačné údaje ani ich neposkytujeme žiadnym tretím stranám a na žiadne účely. Iné ako identifikačné údaje, ktoré zhromažďujeme v súvislosti s webovou lokalitou, sa používajú iba na účely správy servera a všeobecnej prevádzky webovej lokality. Vyššie uvedené sa nevzťahuje na e-maily odoslané na kontaktné adresy uvedené na webovej lokalite, ktoré môžu obsahovať osobné identifikačné údaje. Tie budeme používať iba tak, ako je potrebné na to, aby sme mohli na takéto e-maily odpovedať.

Požiadavky HTTP na webovú lokalitu zaznamenávame. V dôsledku toho je nám známa IP adresa zariadenia, z ktorého požiadavka na adresu URL webovej lokality pochádza. Konkrétnu identitu návštevníkov nezaznamenávame. Naše súbory protokolov môžeme analyzovať, aby sme určili, ako sa webová lokalita používa. Zaznamenané informácie sa uchovávajú po dobu neurčitú ako materiály na administratívu a výskum, ale okrem zamestnancov sponzorov sa s nikým nezdieľajú. Súhrnné štatistiky z našich protokolov, ktoré neumožňujú identifikáciu osôb, sa môžu používať na účely výskumu.

Rôzne ustanovenia


Tieto podmienky poskytovania služby sa riadia zákonmi štátu Kalifornia a boli zostavené v súlade s nimi bez toho, aby uvádzali do platnosti zákonné ustanovenia alebo nariadenia vášho štátu alebo krajiny pobytu. Ak súd alebo kompetentná jurisdikcia z akéhokoľvek dôvodu usúdi, že ktorékoľvek ustanovenie alebo časť podmienok poskytovania služby nie sú vymáhateľné, zostávajúca časť podmienok poskytovania služby bude naďalej plne platná a účinná.

Tieto podmienky poskytovania služby predstavujú celú zmluvu medzi vami a sponzormi týkajúcu sa tu opísanej záležitosti a rušia alebo nahrádzajú všetky predchádzajúce alebo súbežné dohovory alebo dohody, či už písomné alebo ústne, týkajúce sa tejto záležitosti. Akékoľvek zrieknutie sa ktorýchkoľvek ustanovení podmienok poskytovania služby bude platiť, len ak bude podané písomne a ak ho podpíšu všetci sponzori.