תנאי שירות

זהו חוזה בינך לבין כל אחד מהמממנים של IndexNow.org: ‏Yandex N.V.‎ ו-Microsoft Corporation (להלן ביחד בהסכם זה ייקראו „מממנים“, „אנחנו“, או „אנו“). בכך שאתה משתמש באתר האינטרנט IndexNow.org (להלן“האתר“) אתה מסכים לתנאים ולהתניות הבאים (להלן „תנאי השירות“).

טווח תנאי השירותים; רישיון


תנאי שירות אלה מגדירים את השימוש שלך באתר. זכויות היוצרים של המממנים במפרט פרוטוקול מפות האתרים, כפי שמתפרסם באתר („המפרט“), ניתנות לך ברישיון תחת Creative Commons Attribution-ShareAlike License (גרסה 4.0). למעט זכויות היוצרים של המממנים במפרט זה, לא ניתנות או נגזרות זכויות קניין רוחני כלשהן מכל סוג שהוא לפי תנאי שירות אלה או דרך השימוש שלך במפות אתרים, בין אם במפורש, במשתמע או בכל דרך אחרת.

שינויים באתר ותנאים והתניות; שינוי במפרט


אנו רשאים לשנות או לבטל את האתר, מכל סיבה, ללא הודעה מוקדמת. אנו גם שומרים את הזכות לשנות תנאי שירות אלה מעת לעת ללא הודעה מוקדמת, ואתה מסכים במפורש להיות מחויב על ידי שינויים אלה לאחר שפורסמו באתר. למרות הנאמר לעיל, המממנים מסכימים שכל שינוי שנעשה בתנאי שירות אלה לא יסיים או ישנה את הרישיון שניתן לפי פסקה 1 לעיל, בנוגע לכל שימוש או יישום של המפרט שהתרחש לפני תאריך פרסום השינוי. עיין מעת לעת בתנאי שירות אלה כדי להתעדכן בשינויים.

המממנים שומרים את הזכות, בכל עת, ללא הודעה מראש אליך, לעשות שינויים בפרוטוקול מפות אתרים ו/או במפרט, כולל, ללא הגבלה, לעשות שינויים שיגרמו לכך שקובצי מפות האתרים הקיימים שלך לא יהיו תואמים יותר עם הפרוטוקול לאחר שינוי. המממנים לא יישאו באחריות כלשהי אליך על שינויים אלה. כל אחד מהמממנים שומרים לעצמם את הזכות להשתמש, או לא להשתמש, בפרוטוקול מפות האתרים במלואו או בחלקו, או בכל או בחלק מהמוצרים ומהשירותים שלו, ואף מממן לא מחויב ליצור אינדקס, לקרוא או להשתמש בכל דרך אחרת באף אחת ממפות האתרים שאתה מפרסם. בלי להגביל את הכלליות של הנאמר לעיל, כל אחד מהמממנים שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת את השימוש בפרוטוקול מפות האתרים או בחלק או בכל המוצרים או השירותים שלו.

כתב ויתור על אחריות


המממנים דוחים כל אחריות או חבות בנוגע לדיוק, לתוכן, לשלמות, למהימנות או ליכולת התפעול או לזמינות של מידע או חומרים שמוצגים באתר. המממנים דוחים גם כל אחריות לכל נזק כתוצאה מהשימוש במפרט או הורדה או גישה אל מידע או חומרים כלשהם באינטרנט דרך האתר.

האתר, המפרט וכל החומרים, המידע והשירותים שכלולים באתר מסופקים „כמו שהם“ ללא אחריות מכל סוג שהוא. המממנים ומעניקי הרישיונות שלהם דוחים במפורש ובמידה המרבית המותרת בחוק כל אחריות מפורשת, משתמעת וחקיקתית, כולל, ללא הגבלה, אחריות לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה של זכויות קניין. המממנים ומעניקי הרישיונות שלהם דוחים כול אחריות בנוגע לאבטחה, מהימנות, דייקנות וביצועים של האתר. המממנים ומעניקי הרישיונות שלהם דוחים כל אחריות לכל מידע או עצה שהתקבלו דרך קישורים כלשהם שמסופקים באתר.

אתה מבין ומסכים שאתה מוריד או משיג בכל דרך אחרת חומרים ונתונים דרך השימוש באתר על אחריותך ולפי שיקול דעתך הבלעדיים ושאתה תישא במלוא האחריות על כל נזק למערכת המחשב שלך או אבדן נתונים כתוצאה מההורדה של חומרים או נתונים אלה.

הגבלת אחריות


בשום מקרה לא יישאו המממנים או נותני הרישיונות שלהם בחבות כלשהי למשתמש כלשהו בהקשר של השימוש או השימוש לרקע או ההסתמכות שלו על האתר או המפרטים שנובעים מטענה כלשהי שקשורה להסכם זה או לנידון בזאת. הגבלת אחריות זו תחול על מניעת שיפוי על נזקים ישירים, עקיפים, מקריים, תוצאתיים, מיוחדי, מופתיים ועונשיים, בין אם טענה שכזו מבוססת על אחריות, חוזה, נזיקין (כולל התרשלות) או אחר, (גם אם נודע למממנים או לנותני הרישיונות שלהם על האפשרות לנזקים שכאלה). הגבלת אחריות זו תחול בין אם הנזקים נובעים משימוש או משימוש לרעה או הסתמכות על האתר, מחוסר יכולת להשתמש באתר או מהפרעה, השעיה או סיום פעילות האתר (כולל נזקים שנצברו על ידי גורמי צד שלישי). הגבלה זו תחול גם, ללא הגבלה, על העלויות של רכישת טובין או שירותים חלופיים, אבדן רווחים או אבדן נתונים. הגבלה זו תחול גם בנוגע לביצועים או להיעדר הביצועים של האתר או כל מידע שמופיע בו, או שמקושר או קשור לאתר בכל דרך שהיא. הגבלה זו תחול ללא קשר לכשל של מטרה מהותית של כל סעד מוגבל ובמידה המרבית שמתיר החוק.

פרטיות


איננו עושים כל מאמץ לזהות אישית משתמשים באתר. לא נאספים פרטים מזהים מהאתר ולא נמסרים לצד שלישי כלשהו למטרה כלשהי. נתונים לא מזהים שאנו אוספים בהקשר של האתר, משמשים אך רק לניהול שרת ולתפעול כללי של האתר. האמור לעיל לא חל על דואר אלקטרוני שנשלח לכתובות דואר אלקטרוני ליצירת קשר שרשומות באתר, שעשויות להכיל מידע מזהה אישי, ושבהן נשתמש אך ורק כפי שנדרש כדי לענות להודעת הדואר האלקטרוני האמורה.

אנו רושמים ביומן בקשות http לאתר. כתוצאה מכך, אנו מודעים לכתובת ה-IP המקורית של מחשב שמבקש כתובת URL של אתר. אינו רושמים ביומן את הזהות הספציפית של מבקרים. אנו עשויים לנתח את קובצי יומן הרישום שלנו כדי לקבוע כיצד נעשה שימוש באתר. מידע שנרשם ביומן נשמר ללא הגבלת זמן בתור חומר מנהלי ומחקרי, אך אינו נחשף לאיש מלבד לעובדי המממנים. נתונים סטטיסטיים מצרפיים ושאינם ניתנים לזיהוי שהופקו מיומני הרישום שלנו עשויים לשמש למטרות מחקר.

תנאים כלליים


תנאי שירות אלה ינוהלו וייושמו בהתאם לחוקי מדינת קליפורניה, מבלי לתת תוקף להתנגשות סעיפים חוקיים של אלה שבמדינה או בארץ שבה אתה נמצא. אם מסיבה כלשהי בית משפט בעל סמכות שיפוטית נאותה מוצא שתנאי או חלק כלשהי מתנאי השירות אינו בר-אכיפה, שאר תנאי השירות ימשיכו להתקיים ולהיות בתוקף.

תנאי שירות אלה מהווים את מכלול ההסכם בינך לבין המממנים בהקשר של העניין הנידון בזאת, וקודמים ומחליפים כל הבנה או הסכם מקבילים אחרים, בכתב או בעל-פה, בנוגע לנושא הנידון בזאת. כל ויתור על תנאי כלשהו בתנאי השירות יהיה בתוקף רק אם נעשה בכתב וחתום על ידי כל המממנים.