ข้อกำหนดการใช้บริการ

นี่เป็นสัญญาระหว่างคุณกับผู้สนับสนุนแต่ละรายของ IndexNow.org: Yandex N.V. และ Microsoft Corporation (เรียกรวมในข้อตกลงฉบับนี้ว่า “ผู้สนับสนุน” หรือ “เรา”) เมื่อใช้งานเว็บไซต์ IndexNow.org (“เว็บไซต์”) เท่ากับคุณยอมรับที่จะผูกพันตนเองกับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ (“ข้อกำหนดการใช้บริการ”)

ขอบเขตของข้อกำหนดการใช้บริการและสิทธิ์การใช้งาน


ข้อกำหนดการใช้บริการเหล่านี้ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ มีการมอบสิทธิ์การใช้งานในส่วนลิขสิทธิ์ของผู้สนับสนุนสำหรับข้อมูลจำเพาะของโพรโทคอลแผนผังไซต์ตามที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ (“ข้อมูลจำเพาะ”) แก่คุณภายใต้สิทธิ์การใช้งาน Attribution-ShareAlike ของ Creative Commons (เวอร์ชัน 4.0) นอกเหนือจากลิขสิทธิ์ของผู้สนับสนุนในข้อมูลจำเพาะฉบับนี้ ไม่มีการมอบหรืออาจเกิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทภายใต้ข้อกำหนดการใช้บริการเหล่านี้หรือผ่านการใช้งานแผนผังไซต์ของคุณ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรืออื่นๆ

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะ


เราอาจปรับเปลี่ยนหรือยุติเว็บไซต์ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ เรายังขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดการใช้บริการเหล่านี้เป็นระยะโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคุณให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งที่จะผูกพันตนเองกับการปรับเปลี่ยนดังกล่าวเมื่อมีการโพสต์บนเว็บไซต์ แม้จะมีเงื่อนไขดังได้กล่าวไปก่อนหน้า แต่ผู้สนับสนุนเห็นชอบว่าการเปลี่ยนแปลงที่เราดำเนินการต่อข้อกำหนดการใช้บริการเหล่านี้จะไม่เป็นการยุติหรือปรับเปลี่ยนสิทธิ์การใช้งานที่มอบให้ภายใต้ย่อหน้าที่ 1 ข้างต้นโดยเกี่ยวข้องกับการใช้งานข้อมูลจำเพาะใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนวันที่มีการเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โปรดตรวจสอบข้อกำหนดการใช้บริการเหล่านี้เป็นระยะ เพื่อที่คุณจะได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้น

ผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิ์ตลอดเวลาทั้งโดยมีการแจ้งหรือไม่มีการแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าในการเปลี่ยนแปลงโพรโทคอลแผนผังไซต์และ/หรือข้อมูลจำเพาะ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลให้ไฟล์แผนผังไซต์ที่มีอยู่ของคุณไม่สอดคล้องกับโพรโทคอลที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข โดยผู้สนับสนุนจะไม่ต้องรับผิดต่อคุณสำหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งหมด ผู้สนับสนุนแต่ละรายขอสงวนสิทธิ์ในการใช้งานหรือไม่ใช้งานโพรโทคอลแผนผังไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนในผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ หรือทั้งหมดของตนเอง โดยที่ผู้สนับสนุนไม่มีหน้าที่ต้องทำดัชนี อ่าน หรือใช้งานแผนผังไซต์ใดๆ ที่คุณเป็นผู้เผยแพร่ โดยไม่มีข้อจำกัดสำหรับหลักการทั่วไปที่ได้กล่าวมาก่อนหน้า ผู้สนับสนุนแต่ละรายขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้งานโพรโทคอลแผนผังไซต์ในผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ หรือทั้งหมดของตนเองได้ตลอดเวลา

ข้อสงวนสิทธิ์การรับประกัน


ผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบและความรับผิดใดๆ หรือทั้งหมดสำหรับความถูกต้อง เนื้อหา ความสมบูรณ์ ความเชื่อถือได้ การใช้งานได้ หรือความพร้อมใช้งานของข้อมูลหรือเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์ นอกจากนี้ ผู้สนับสนุนยังขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบใดๆ สำหรับความเสียหายทั้งหมดที่เป็นผลมาจากการใช้งานข้อมูลจำเพาะ การดาวน์โหลด หรือการเข้าถึงข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ บนอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์

เว็บไซต์ ข้อมูลจำเพาะและเนื้อหาทั้งหมด ข้อมูลและบริการที่อยู่ในเว็บไซต์ได้รับการนำเสนอ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ผู้สนับสนุนและผู้ให้สิทธิ์การใช้งานขอสงวนสิทธิ์อย่างชัดแจ้งสำหรับการรับประกันโดยชัดแจ้ง การรับประกันโดยนัย และการรับประกันตามกฎหมายทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันการใช้งานตามวิสัยของการใช้ทั่วไป ความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ทั้งนี้โดยอยู่ในระดับสูงสุดตามที่กฎหมายอนุญาต ผู้สนับสนุนและผู้ให้สิทธิ์การใช้งานขอสงวนสิทธิ์สำหรับการรับการประกันใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ความเชื่อถือได้ ความทันต่อเวลา และประสิทธิภาพของเว็บไซต์ ผู้สนับสนุนและผู้ให้สิทธิ์การใช้งานขอสงวนสิทธิ์สำหรับการรับประกันใดๆ ในส่วนของข้อมูลหรือคำแนะนำทั้งหมดที่ได้รับผ่านทางลิงก์ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์

คุณรับทราบและยอมรับว่าคุณดาวน์โหลดหรือได้รับเนื้อหารวมถึงข้อมูลผ่านทางการใช้งานเว็บไซต์ตามดุลยพินิจของตนเองและยอมรับความเสี่ยงในการใช้งานด้วยตนเอง ตลอดจนคุณจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์หรือการสูญหายของข้อมูลอันเป็นผลมาจากการดาวน์โหลดเนื้อหาหรือข้อความดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

ข้อจำกัดการรับผิด


ไม่ว่าในกรณีใดๆ ผู้สนับสนุนหรือผู้ให้สิทธิ์การใช้งานจะไม่รับผิดต่อผู้ใช้อันเนื่องมาจากการที่ผู้ใช้ใช้งานเว็บไซต์ ใช้งานเว็บไซต์ในทางที่ผิด อ้างอิงเว็บไซต์ หรือต่อข้อมูลจำเพาะซึ่งเกิดขึ้นจากการอ้างสิทธิ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างเด็ดขาด ขีดจำกัดการรับผิดดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เพื่อการไม่ต้องรับผิดต่อการชดเชยค่าเสียหายโดยตรง ค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลัง ค่าเสียหายจำเพาะ ค่าเสียหายเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่าง และค่าเสียหายเชิงลงโทษ ไม่ว่าการอ้างสิทธิ์นั้นจะดำเนินการอันเนื่องมาจากการรับประกัน สัญญา การละเมิดสิทธิ์ (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) หรืออื่นๆ (แม้ว่าผู้สนับสนุนหรือผู้ให้สิทธิ์การใช้งานจะรับทราบมาก่อนแล้วว่าอาจเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นได้ก็ตาม) ขีดจำกัดการรับผิดดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ไม่ว่าความเสียหายดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ การใช้งานเว็บไซต์ในทางที่ผิด และการอ้างอิงเว็บไซต์ จากการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ หรือจากความขัดข้อง การระงับ หรือการยุติเว็บไซต์ (รวมถึงค่าเสียหายในกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่สาม) ขีดจำกัดนี้ยังจะมีผลบังคับใช้โดยไม่จำกัดเฉพาะค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสินค้าหรือบริการทดแทน การสูญเสียกำไร หรือการสูญหายของข้อมูล ขีดจำกัดดังกล่าวยังจะมีผลบังคับใช้โดยเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพหรือความไม่มีประสิทธิภาพของเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เชื่อมโยง หรือมีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ในทุกรูปแบบ ขีดจำกัดดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้แม้ว่าจะไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์สำคัญใดๆ ในการเยียวยาแบบมีขีดจำกัด โดยอยู่ในระดับสูงสุดตามที่กฎหมายอนุญาต

ความเป็นส่วนตัว


เราไม่พยายามที่จะระบุตัวบุคคลของผู้ใช้เว็บไซต์ โดยจะไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลจากเว็บไซต์ และไม่มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลที่สามไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม เราจะใช้ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคลซึ่งเก็บรวบรวมโดยมีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์เฉพาะเพื่อการดูแลเซิร์ฟเวอร์และการดำเนินงานโดยทั่วไปสำหรับเว็บไซต์เท่านั้น สิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้าไม่มีผลบังคับใช้กับอีเมลที่ส่งไปยังอีเมลแอดเดรสติดต่อซึ่งแสดงอยู่บนเว็บไซต์ โดยอาจมีข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล และเราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตอบกลับอีเมลที่เกี่ยวข้องเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

เราบันทึกการร้องขอทาง http ที่ดำเนินการต่อเว็บไซต์ ดังนั้น เราจะทราบที่อยู่ IP ต้นทางของเครื่องที่ส่งการร้องขอรับ URL ของเว็บไซต์ เราไม่บันทึกตัวตนของผู้เยี่ยมชมแบบเจาะจง เราอาจวิเคราะห์ไฟล์รายการบันทึกเพื่อระบุลักษณะที่ผู้เข้าชมกำลังใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลที่บันทึกจะได้รับการเก็บไว้เป็นข้อมูลด้านการดูแลระบบและการวิจัยอย่างไม่มีกำหนด โดยจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ใดนอกเหนือจากบุคลากรของผู้สนับสนุน แต่อาจมีการใช้ข้อมูลสถิติแบบรวมที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้จากรายการบันทึกของเราเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการวิจัย

ข้อกำหนดเบ็ดเตล็ด


ข้อกำหนดการใช้บริการเหล่านี้จะได้รับการควบคุมและตีความตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียโดยไม่กระทบต่อข้อกฎหมายที่ขัดกันหรือข้อกฎหมายของรัฐหรือประเทศซึ่งเป็นถิ่นพำนักจริงของคุณ หากศาลที่มีเขตอำนาจศาลพบว่ามีข้อกำหนดใดหรือส่วนใดของข้อกำหนดการใช้บริการไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ส่วนที่เหลือของข้อกำหนดการใช้บริการจะยังมีอำนาจและผลบังคับใช้อย่างเต็มที่

ข้อกำหนดการใช้บริการเหล่านี้ประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับผู้สนับสนุนโดยเกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าวมาในที่นี้ โดยจะแทนที่และทดแทนสัญญาหรือข้อตกลงที่มีก่อนหน้าหรือที่เกิดขึ้นพร้อมกัน ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจาซึ่งเกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าว การละเว้นข้อกำหนดใดๆ ในข้อกำหนดการใช้บริการจะมีผลต่อเมื่อมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผู้สนับสนุนทุกรายได้ลงนามกำกับแล้วเท่านั้น