Käyttöehdot

Tämä on sopimus sinun ja kunkin IndexNow.orgin sponsorin välillä: Yandex N.V. ja Microsoft Corporation (tässä sopimuksessa yhdessä ”Sponsorit” tai ”me”). Käyttämällä IndexNow.org-verkkosivustoa (”Verkkosivusto”) sitoudut noudattamaan seuraavia käyttöehtoja (”Palveluehdot").

Palveluehtojen laajuus; käyttöoikeus


Nämä Palveluehdot ohjaavat Verkkosivuston käyttöäsi. Sponsorien tekijänoikeudet Sitemap-protokollatiedoissa Verkkosivustossa julkaistussa muodossa (”Tekniset tiedot”) on lisensoitu sinulle Creative Commons Attribution-ShareAlike -lisenssillä (versio 4.0). Näissä Teknisissä tiedoissa olevien Sponsorien tekijänoikeuksien lisäksi näiden Palveluehtojen puitteissa tai Sivustokarttojen käyttösi myötä ei myönnetä tai muodostu minkäänlaisia suoria, epäsuoria tai muita immateriaalioikeuksia.

Muutokset Verkkosivustossa ja Käyttöehdoissa; muutos Teknisissä tiedoissa


Voimme muokata tai lopettaa Verkkosivuston mistä tahansa syystä ilman erillistä ilmoitusta. Pidätämme myös oikeuden muokata näitä Palveluehtoja aika ajoin ilman erillistä ilmoitusta, ja sinä sitoudut nimenomaisesti noudattamaan tällaisia muokkauksia heti, kun ne on julkaistu Verkkosivustolla. Edellä mainitusta huolimatta Sponsorit sitoutuvat siihen, että mikään näihin Palveluehtoihin tekemämme muutos ei lopeta tai muokkaa edellä kohdassa 1 myönnettyä lisenssiä Teknisten tietojen käytön tai käyttöönoton osalta, joka tapahtuu ennen päivämäärää, jolloin muutos julkaistaan. Lue nämä Palveluehdot silloin tällöin pysyäksesi ajan tasalla mahdollisista muutoksista.

Sponsorit pidättävät oikeuden milloin tahansa, joko erillisellä ilmoituksella tai asiasta ilmoittamatta, tehdä muutoksia Sitemap-protokollaan ja/tai Teknisiin tietoihin, mukaan lukien tehdä rajoittamattomasti muutoksia, joiden seurauksena olemassa olevat sivustokarttatiedostosi muuttuvat yhteensopimattomiksi uusitun protokollan kanssa. Sponsorit eivät ole sinulle missään korvausvastuussa tällaisista muutoksista. Kukin Sponsori pidättää oikeuden käyttää tai olla käyttämättä Sitemap-protokollaa kokonaisuudessaan tai osittain missä tahansa tai kaikissa tuotteissaan tai palveluissaan, eikä millään Sponsorilla ole velvoitetta indeksoida, lukea tai muuten käyttää mitään itse julkaisemaasi sivustokarttaa. Rajoittamatta edellä mainitun yleisluontoisuutta kukin Sponsori pidättää oikeuden milloin tahansa lopettaa Sitemap-protokollan käytön missä tahansa tai kaikissa tuotteissaan tai palveluissaan.

Takuiden vastuuvapauslauseke


Sponsorit irtisanoutuvat kaikista vastuista ja korvausvelvollisuuksista, jotka koskevat Verkkosivustolla näkyvien tietojen tai materiaalien oikeellisuutta, sisältöä, täydellisyyttä, luotettavuutta, käytettävyyttä tai saatavuutta. Sponsorit irtisanoutuvat myös kaikesta vastuusta koskien niitä vahinkoja, jotka aiheutuvat Teknisten tietojen käytöstä tai Verkkosivuston kautta ladattavien, Internetissä saatavilla olevien tietojen tai materiaalien käytettävyydestä.

VERKKOSIVUSTO, TEKNISET TIEDOT JA KAIKKI MATERIAALIT, TIEDOT JA PALVELUT, JOTKA SISÄLTYVÄT VERKKOSIVUSTOON, TARJOTAAN SELLAISINAAN ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA. SPONSORIT JA HEIDÄN LISENSOIJANSA NIMENOMAISESTI KIISTÄVÄT LAIN SALLIMISSA RAJOISSA KAIKKI NIMENOMAISET, OLETETUT JA LAKISÄÄTEISET TAKUUT, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA OMISTUSOIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. SPONSORIT JA HEIDÄN LISENSOIJANSA EIVÄT TAKAA VERKKOSIVUSTON TURVALLISUUTTA, LUOTETTAVUUTTA, OIKEA-AIKAISUUTTA JA SUORITUSKYKYÄ. SPONSORIT JA HEIDÄN LISENSOIJANSA EIVÄT TAKAA MITÄÄN TIETOJA TAI NEUVOJA, JOTKA ON SAATU VERKKOSIVUSTON LINKKIEN KAUTTA.

YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT SEN, ETTÄ LATAAT TAI MUUTEN HANKIT MATERIAALIT TAI TIEDOT VERKKOSIVUSTON KÄYTÖN KAUTTA OMAN HARKINTASI MUKAAN JA OMALLA RISKILLÄSI JA ETTÄ OLET YKSIN VASTUUSSA TIETOKONEJÄRJESTELMÄLLESI MAHDOLLISESTI AIHEUTUVISTA VAHINGOISTA TAI TIETOJEN MENETYKSISTÄ, JOTKA OVAT SEURAUSTA TÄLLAISEN MATERIAALIN TAI TÄLLAISTEN TIETOJEN LATAAMISESTA.

Korvausvastuun rajoitus


SPONSORIT TAI HEIDÄN LISENSOIJANSA EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA KÄYTTÄJÄLLE KYSEISEN KÄYTTÄJÄN VERKKOSIVUSTON KÄYTÖSTÄ, VÄÄRINKÄYTÖSTÄ TAI RIIPPUVUUDESTA TAI MÄÄRITYKSESTÄ, JOKA JOHTUU TÄHÄN SOPIMUKSEEN TAI SEN AIHEALUEESEEN LIITTYVISTÄ VAATIMUKSISTA. TÄLLAISTA KORVAUSVASTUUN RAJOITTAMISTA SOVELLETAAN SUORIEN, EPÄSUORIEN, SATUNNAISTEN, VÄLILLISTEN, ERITYISTEN, ESIMERKILLISTEN JA RANKAISEVIEN VAHINKOJEN TAKAISINPERINNÄN ESTÄMISEEN RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUUKO TÄLLAINEN VAATIMUS TAKUUSEEN, SOPIMUKSEEN, VAHINGONKORVAUKSEEN (MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS) TAI MUUHUN (VAIKKA SPONSOREILLE TAI HEIDÄN LISENSOIJILLEEN OLISI KERROTTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA). TÄLLAISTA VASTUUN RAJOITTAMISTA SOVELLETAAN RIIPPUMATTA SIITÄ, JOHTUVATKO VAHINGOT VERKKOSIVUSTON KÄYTÖSTÄ, VÄÄRINKÄYTÖSTÄ TAI RIIPPUVUUDESTA, KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ VERKKOSIVUSTOA TAI VERKKOSIVUSTON TOIMINNAN KESKEYTTÄMISESTÄ TAI LOPETTAMISESTA (MUKAAN LUKIEN TÄLLAISET KOLMANSIEN OSAPUOLTEN AIHEUTTAMAT VAHINGOT). TÄMÄ RAJOITUS KOSKEE RAJOITUKSETTA MYÖS KORVAAVIEN TAVAROIDEN TAI PALVELUIDEN HANKINTAKUSTANNUKSIA, MENETETTYJÄ TUOTTOJA JA MENETETTYJÄ TIETOJA. TÄLLAINEN RAJOITUS KOSKEE MYÖS VERKKOSIVUSTON TAI VERKKOSIVUSTOLLA NÄKYVIEN TIETOJEN, VERKKOSIVUSTOLLE LINKITETTYJEN TIETOJEN TAI VERKKOSIVUSTOON JOLLAKIN TAVALLA LIITTYVIEN TIETOJEN TOIMINTAA TAI TOIMIMATTOMUUTTA. RAJOITUSTA SOVELLETAAN LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA SIITÄ HUOLIMATTA, ETTÄ RAJOITETTUJEN OIKEUSSUOJAKEINOJEN OLENNAINEN TARKOITUS ON JÄÄNYT TOTEUTUMATTA.

Tietosuoja


Emme pyri tunnistamaan Verkkosivuston käyttäjiä. Verkkosivustolta ei kerätä mitään tietoja, joiden perusteella käyttäjä voidaan tunnistaa, eikä tällaisia tietoja paljasteta kolmansille osapuolille mitään tarkoitusta varten. Verkkosivuston käytön yhteydessä keräämiämme tietoja, joiden perusteella käyttäjät eivät ole tunnistettavissa, käytetään vain palvelimen hallintaan ja Verkkosivuston yleisen toiminnan varmistamiseksi. Edellä mainittu ei koske Verkkosivustolla mainittuihin sähköpostiosoitteisiin lähetettyjä sähköposteja, jotka saattavat sisältää tietoja, joiden perusteella käyttäjä on tunnistettavissa. Käytämme tällaisia tietoja ainoastaan tarvittaessa kyseiseen sähköpostiin vastaamiseen.

Kirjaamme http-pyyntöjä Verkkosivustoon. Tämän seurauksena tiedämme Verkkosivuston URL-osoitetta pyytävän koneen IP-osoitteen. Emme tallenna kävijöiden henkilöllisyyttä. Saatamme analysoida lokitiedostojamme selvittääksemme, kuinka Verkkosivustoa käytetään. Lokitietoja säilytetään määrittelemättömän ajan hallinnolliseen toimintaan ja tutkimukseen liittyvänä materiaalina, mutta siihen pääsevät käsiksi vain Sponsorin työntekijät. Lokitiedostoista koottuja tilastotietoja, joiden perusteella käyttäjiä ei voida tunnistaa, saatetaan käyttää tutkimustarkoituksiin.

Sekalaiset lausekkeet


Näitä Palveluehtoja hallinnoidaan ja tulkitaan Kalifornian osavaltion lakien mukaan huomioimatta ristiriitoja lakien lausekkeiden tai oman asuinosavaltiosi tai -maasi lakien välillä. Jos toimivaltainen tuomioistuin mistä tahansa syystä havaitsee, että jokin Palveluehtojen lauseketta tai osaa ei voi panna täytäntöön, loput Palveluehdot ovat edelleen täysin voimassa.

Nämä Palveluehdot muodostavat koko sopimuksen sinun ja Sponsorien välillä sopimuksen aihealueen osalta, ja ne korvaavat kaikki aiemmat tai tämänhetkiset sopimukset ja yhteisymmärrykset, niin kirjalliset kuin suulliset, kyseistä aihealuetta koskien. Palveluehtojen jostakin ehdosta luopuminen on voimassa vain, jos se on tehty kirjallisesti ja kaikki Sponsorit ovat allekirjoittaneet sen.