Servicevilkår

Dette er en kontrakt mellem dig og hver af sponsorerne af IndexNow.org: Yandex N.V. og Microsoft Corporation (samlet kaldet "sponsorerne", "vi" eller "os" i nærværende aftale. Hvis du bruger webstedet IndexNow.org ("webstedet"), accepterer du at være bundet af følgende vilkår og betingelser ("servicevilkårene").

Servicevilkårenes omfang: Licens


Din brug af webstedet er underlagt disse servicevilkår. Sponsorernes ophavsret i sitemappets protokolspecifikation, som er offentliggjort på webstedet ("specifikationen"), gives i licens til dig i henhold til Creative Commons Attribution-ShareAlike-licensen (version 4.0). Bortset fra sponsorernes ophavsret i denne specifikation gives eller fremkommer der ingen immaterielle rettigheder af nogen art i henhold til disse servicevilkår eller via din brug af sitemappene, hverken udtrykkeligt, underforstået eller på anden vis.

Ændringer af websted og vilkår og betingelser; Ændring af specifikation


Vi kan ændre eller bringe webstedet til ophør af en hvilken som helst årsag uden varsel. Vi forbeholder os desuden ret til at ændre disse servicevilkår fra tid til anden uden varsel, og du accepterer udtrykkeligt at være bundet af disse ændringer, når de offentliggøres på webstedet. Uanset ovenstående accepterer sponsorerne, at de ændringer, som vi måtte foretage af disse servicevilkår, hverken ændrer eller bringer den licens, som er tildelt i overensstemmelse med afsnit 1 ovenfor, til ophør, hvad angår enhver brug eller implementering af specifikationen før den dato, hvor ændringen offentliggøres. Du bedes gennemgå disse servicevilkår fra tid til anden, så du er informeret om eventuelle ændringer.

Sponsorerne forbeholder sig ret til, uanset om de har givet dig besked herom eller ej, til enhver tid at foretage ændringer af sitemappenes protokol og/eller specifikationen, herunder uden begrænsning, at foretage ændringer, der medfører, at dine nuværende sitemapfiler ikke længere følger den reviderede protokol. Sponsorerne har intet ansvar over for dig i forbindelse med disse ændringer. Hver enkelt sponsor forbeholder sig ret til at bruge eller undlade at bruge sitemappenes protokol helt eller delvist til dele af eller alle dennes produkter eller tjenester, og ingen sponsor er forpligtet til at indeksere, læse eller på anden vis anvende et sitemap, der er offentliggjort af dig. Uden at begrænse den generelle gyldighed af ovennævnte forbeholder hver enkelt sponsor sig ret til at stoppe anvendelsen af sitemappenes protokol til dele af eller alle dennes produkter eller tjenester.

Ansvarsfraskrivelse i forbindelse med garanti


Sponsorerne frasiger sig alt ansvar og erstatningsansvar, hvad angår nøjagtigheden, indholdet, fuldstændigheden, pålideligheden, funktionsdygtigheden og tilgængeligheden af information eller materiale, der vises på webstedet. Sponsorerne frasiger sig desuden alt ansvar for skade, der måtte opstå i forbindelse med anvendelse af specifikationen eller download af eller tilgang til information eller materiale på internettet via webstedet.

WEBSTEDET, SPECIFIKATIONEN OG ALLE MATERIALER, INFORMATION OG TJENESTER, DER ER INKLUDERET PÅ WEBSTEDET, LEVERES SOM DE NU ER OG FOREFINDES UDEN NOGEN SOM HELST FORMER FOR GARANTIER. I DET VIDEST MULIGE OMFANG LOVEN TILLADER DET, FRASIGER SPONSORERNE OG DERES LICENSGIVERE SIG UDTRYKKELIGT ALLE UNDERFORSTÅEDE, UDTRYKKELIGE OG LOVBESTEMTE GARANTIER, HERUNDER UDEN BEGRÆSNING, GARANTIER FOR SALGSBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF EJENDOMSRET. SPONSORERNE OG DERES LICENSGIVERE FRASIGER SIG ALLE GARANTIER VEDRØRENDE WEBSTEDETS SIKKERHED, PÅLIDELIGHED, RETTIDIGHED OG YDEEVNE. SPONSORERNE OG DERES LICENSGIVERE FRASIGER SIG ALLE GARANTIER VEDRØRENDE ENHVER INFORMATION ELLER MEDDELELSE, DER MODTAGES VIA LINKS PÅ WEBSTEDET.

DU FORSTÅR OG ACCEPTERER, AT DU DOWNLOADER ELLER PÅ ANDEN VIS INDHENTER MATERIALE ELLER DATA VIA BRUGEN AF WEBSTEDET EFTER EGET VALG OG PÅ EGEN RISIKO, OG AT DU ALENE ER ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER PÅ DIT COMPUTERSYSTEM ELLER TAB AF DATA, SOM FØLGER AF DOWNLOAD AF DISSE MATERIALER ELLER DATA.

Ansvarsbegrænsning


SPONSORERNE OG DERES LICENSGIVERE ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR NOGEN BRUGER, HVAD ANGÅR DEN PÅGÆLDENDE BRUGERS BRUG ELLER MISBRUG AF WEBSTEDET ELLER DENNES LID TIL WEBSTEDET ELLER SPECIFIKATIONEN, I FORBINDELSE MED KRAV VEDRØRENDE DENNE AFTALE ELLER EMNET HERI. DENNE BEGRÆNSNING AF ANSVAR GÆLDER FOR AT FORHINDRE INDDRIVELSE I FORBINDELSE MED DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, FØLGEMÆSSIGE, SPECIELLE OG PØNALT BEGRUNDEDE SKADER, UANSET OM SÅDANNE KRAV ER BASERET PÅ GARANTI, KONTRAKT, CIVILT SØGSMÅL (HERUNDER FORSØMMELSE) ELLER PÅ ANDEN VIS (SELVOM SPONSORERNE ELLER DERES LICENSGIVERE ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR DISSE SKADER). DENNE BEGRÆNSNING AF ANSVAR GÆLDER, UANSET OM SKADEN OPSTÅR PÅ GRUND AF BRUG ELLER MISBRUG AF ELLER LID TIL WEBSTEDET, PÅ GRUND AF MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE WEBSTEDET ELLER PÅ GRUND AF FORSTYRRELSE, INDSTILLING ELLER OPHØR AF WEBSTEDET (HERUNDER SKADER, DER ER PÅDRAGET AF TREDJEPARTER). DENNE BEGRÆNSNING GÆLDER DESUDEN, UDEN BEGRÆNSNING, I RELATION TIL OMKOSTNINGER FORBUNDET MED INDKØB AF ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER, TAB AF FORTJENSTE ELLER TAB AF DATA. DENNE BEGRÆNSNING GÆLDER ENDVIDERE, HVAD ANGÅR FUNKTIONSDYGTIGHEDEN ELLER DEN MANGLENDE FUNKTIONSDYGTIGHED AF WEBSTEDET ELLER INFORMATION, DER VISES PÅ, ER FORBUNDET TIL ELLER PÅ NOGEN MÅDE RELATERET TIL WEBSTEDET. DENNE BEGRÆNSNING GÆLDER TIL TRODS FOR EVENTUELLE FEJL I OPFYLDELSEN AF DET ESSENTIELLE FORMÅL I RELATION TIL ET BEGRÆNSET RETSMIDDEL, I DET VIDEST MULIGE OMFANG LOVEN TILLADER DET.

Beskyttelse af personlige oplysninger


Vi gør intet forsøg på personligt at identificere brugere af webstedet. Der indsamles og videregives ingen identificerbare data fra webstedet til nogen tredjepart til noget som helst formål. Ikke-identificerbare data, som vi indsamler i forbindelse med webstedet, anvendes udelukkende til serveradministration og den generelle drift af webstedet. Ovenstående gælder ikke for e-mails, der sendes til kontakt-e-mailadresser, der er angivet på webstedet, som kan indeholde personligt identificerbare oplysninger, og som vi udelukkende anvender til at besvare den relevante e-mail.

Vi logfører http-anmodninger til webstedet. Som følge heraf er vi opmærksomme på den oprindelige IP-adresse på den maskine, der anmoder om en URL-adresse på et websted. Vi logfører ikke besøgendes specifikke identitet. Vi kan analysere vores logfiler for at klarlægge, hvordan webstedet anvendes. Logført information opbevares på ubestemt tid som administrativt materiale og forskningsmateriale, men informationen videregives ikke til andre end sponsorernes medarbejdere. Samlede, ikke-identificerbare statistikker, der genereres fra vores logfiler, kan anvendes til forskningsformål.

Øvrige bestemmelser


Disse servicevilkår reguleres og fortolkes i henhold til lovgivningen i staten Californien i USA, uden at tage hensyn til deres bestemmelser om international privatret eller bestemmelserne i din stat eller dit bopælsland. Hvis en kompetent domstol beslutter, at en bestemmelse eller en del af servicevilkårene ikke kan håndhæves, har den resterende del af servicevilkårene fortsat fuld gyldighed.

Disse servicevilkår udgør hele aftalen mellem dig og sponsorerne med hensyn til emnet heri og erstatter alle tidligere og samtidige aftaler, hvad enten de er skriftlige eller mundtlige, vedrørende emnet. Ethvert afkald på nogen bestemmelse i servicevilkårene er kun gyldigt, hvis det sker skriftligt og underskrives af alle sponsorerne.