Vilkår for bruk

Dette er en kontrakt mellom deg og hver av sponsorene av IndexNow.org: Yandex N.V. og Microsoft Corporation (omtales samlet som «sponsorer», «vi» eller «oss» i denne avtalen). Når du bruker IndexNow.org-nettstedet («nettstedet»), samtykker du i å være bundet av disse vilkårene («vilkårene for bruk»).

Omfanget av vilkårene for bruk; lisens


Disse vilkårene for bruk styrer din bruk av nettstedet. Sponsorenes opphavsretter i protokollspesifikasjonen for områdekartet slik de er publisert på nettstedet («spesifikasjonen»), er lisensiert til deg i henhold til Creative Commons Attribution-ShareAlike-lisensen (versjon 4.0). Annet enn sponsorenes opphavsretter i denne spesifikasjonen gis det ingen åndsverkrettigheter og ingen kan heller oppstå i henhold til disse vilkårene for bruk eller via din bruk av områdekart, hverken uttrykkelig, underforstått eller på annet vis.

Endringer på nettstedet og i vilkårene for bruk; Endring i spesifikasjonen


Vi kan endre eller slette nettstedet uten varsel og av hvilken som helst grunn. Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene for bruk fra tid til annen og uten varsel, og du samtykker i å være underlagt disse endringene når de legges ut på nettstedet. Uavhengig av det foregående godtar sponsorene at ingen av endringene vi gjør i disse vilkårene for bruk, sier opp eller endrer lisensen som er gitt i avsnitt 1 ovenfor med hensyn til bruk eller implementering av spesifikasjonen før datoen endringen publiseres. Gå gjennom disse vilkårene for bruk jevnlig, slik at du vet om eventuelle endringer.

Sponsoren forbeholder seg retten til å når som helst og uten varsel gjøre endringer i protokollen eller spesifikasjonen for områdekart, inkludert, men ikke begrenset til, endringer som fører til at de eksisterende områdekartfilene dine ikke lenger overholder den endrede protokollen. Sponsorene er ikke ansvarlige overfor deg for slike endringer. Alle sponsorene forbeholder seg retten til å bruke eller ikke bruke protokollen for områdekart helt eller delvis på noen eller alle produktene eller tjenestene sine, og ingen sponsor er pålagt å indeksere, lese eller på annen måte bruke områdekart som du har publisert. Uten å begrense det foregående forbeholder sponsorene seg retten til å når som helst slutte å bruke protokollen for områdekart på noen eller alle produktene eller tjenestene sine.

Ansvarsfraskrivelse for garantier


Sponsorene fraskriver seg alt ansvar for nøyaktighet, innhold, fullstendighet, pålitelighet, brukbarhet eller tilgjengelighet for informasjon eller innhold som vises på nettstedet. Sponsorene fraskriver seg også alt ansvar for skader som oppstår som følge av bruken av spesifikasjonen eller nedlasting eller åpning av informasjon eller materiale på nettet via nettstedet.

NETTSTEDET, SPESIFIKASJONEN OG ALT MATERIALE, INFORMASJON OG TJENESTER INKLUDERT PÅ NETTSTEDET LEVERES SLIK DE ER, UTEN NOEN FORM FOR GARANTIER. SPONSORENE OG DERES LISENSGIVERE FRASKRIVER SEG I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET, ALLE UTTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅTTE OG LOVFESTEDE GARANTIER, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG BESKYTTELSE AV OPPHAVSRETTIGHETER. SPONSORENE OG DERES LISENSGIVERE FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER OM NETTSTEDETS SIKKERHET, PÅLITELIGHET, AKTUALITET OG YTELSE. SPONSORENE OG DERES LISENSGIVERE FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER OM INFORMASJON ELLER RÅD FÅTT VIA LENKER SOM ER OPPGITT PÅ NETTSTEDET.

DU FORSTÅR OG SAMTYKKER I AT DU LASTER NED ELLER PÅ ANDRE MÅTER FÅR MATERIALET ELLER DATAENE VIA BRUKEN AV NETTSTEDET ETTER DITT EGET SKJØNN OG PÅ EGET ANSVAR, OG AT DU ALENE ER ANSVARLIG FOR SKADER PÅ DATAMASKINSYSTEMET DITT ELLER TAP AV DATA SOM FØLGE AV AT DU LASTER NED SLIKE MATERIALER ELLER DATA.

Ansvarsbegrensning


IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET SKAL SPONSOREN ELLER DERES LISENSGIVERE HOLDES ANSVARLIG OVERFOR NOEN BRUKER PÅ GRUNN AV BRUKERENS BRUK ELLER MISBRUK AV NETTSTEDET ELLER SPESIFIKASJONEN SOM OPPSTÅR FRA EVENTUELLE KRAV KNYTTET TIL DENNE AVTALEN ELLER EMNET FOR AVTALEN. SLIK ANSVARSBEGRENSNING SKAL GJELDE FOR Å FORHINDRE KRAV OM DIREKTE, INDIREKTE ELLER TILFELDIGE SKADER, FØLGESKADER, SPESIELLE ELLER EKSEMPLARISKE SKADER OG SKADER MED SKADEERSTATNING, ENTEN SLIKE KRAV ER BASERT PÅ GARANTI, KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING (INKLUDERT FORSØMMELIGHET) ELLER ANNET (SELV OM SPONSORENE OG DERES LISENSGIVERE ER BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER). DENNE ANSVARSBEGRENSNINGEN SKAL GJELDE ENTEN SKADENE OPPSTÅR PÅ GRUNN AV BRUK ELLER MISBRUK AV NETTSTEDET, FRA MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE NETTSTEDET ELLER FRA BRUDD, SPERRING ELLER SLETTING AV NETTSTEDET (INKLUDERT SLIKE SKADER SOM ER PÅDRATT AV TREDJEPARTER). DENNE BEGRENSNINGEN SKAL OGSÅ GJELDE, UTEN BEGRENSNING, FOR KOSTNADER FOR INNKJØP AV ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER, TAPT INNTEKT ELLER TAPTE DATA. DENNE BEGRENSNINGEN SKAL I TILLEGG GJELDE FOR YTELSE ELLER MANGLENDE YTELSE AV NETTSTEDET ELLER INFORMASJON SOM VISES PÅ, LINKES ELLER PÅ NOE VIS ER TILKNYTTET NETTSTEDET. DENNE BEGRENSNINGEN GJELDER UAVHENGIG AV EVENTUELL SVIKT AV SENTRALE FORMÅL FOR ETHVERT BEGRENSET RETTSMIDDEL OG SÅ LANGT LOVEN TILLATER DET.

Personvern


Vi prøver ikke å personlig identifisere brukere av nettstedet. Det samles ikke inn identifiserende data fra nettstedet og de deles heller ikke med tredjeparter for noe formål. Ikke-identifiserende data som vi samler inn i forbindelse med nettsteder, brukes kun til administrasjon av serveren og den generelle driften av nettstedet. Det foregående gjelder ikke for e-poster som sendes til kontakters e-postadresser som er oppført på nettstedet. Disse kan inneholde personlig identifiserende informasjon, og vi bruker disse adressene kun ved behov for å svare på e-poster.

Vi logger http-forespørsler til nettstedet. Derfor kjenner vi til IP-adressen til en maskin som ber om en URL-adresse på nettstedet. Vi logger ikke identiteten til de besøkende. Vi kan analysere loggfilene våre for å se hvordan nettstedet blir brukt. Loggført informasjon beholdes på ubestemt tid som administrativt materiale og forskningsmateriale, men deles ikke med andre enn sponsorens personale. Samlet, ikke-identifiserbar statistikk som genereres basert på loggene våre, kan bli brukt til undersøkelser.

Diverse betingelser


Disse vilkårene for bruk skal styres av og fortolkes i henhold til lov og rett i California, uten å gi effekt til deres bestemmelser for motstridende lover eller de i delstaten eller landet du bor i. Hvis en domstol med kompetent jurisdiksjon av hvilken som helst årsak bestemmer at bestemmelser eller deler av vilkårene for bruk ikke kan håndheves, forblir resten av vilkårene for bruk gyldige med full kraft.

Disse vilkårene for bruk utgjør hele avtalen mellom deg og sponsorene med hensyn til emnet herav, og overstyrer og erstatter alle tidligere eller samtidige overenskomster eller avtaler, skriftlige eller muntlige, om dette emnet. Avkall på bestemmelser i vilkårene for bruk er gyldige kun i skriftlig form og når de er signert av alle sponsorene.