Termenii serviciului

Acesta este un contract între dvs. și fiecare dintre sponsorii IndexNow.org: Yandex N.V. și Microsoft Corporation (numiți în continuare în mod colectiv în prezentul contract „Sponsorii”, „noi”, „ne” sau „nouă”). Prin utilizarea site-ului web IndexNow.org („Site web”), sunteți de acord să respectați următorii termeni și condiții („Termenii serviciului").

Domeniul de aplicare al termenilor serviciului; Licența


Acești termeni ai serviciului guvernează modul în care utilizați Site-ul web. Drepturile de autor ale Sponsorilor în specificația de protocol hărți de site, așa cum sunt publicate pe Site-ul web („Specificația”), sunt licențiate către dvs. conform unei licențe Creative Commons Attribution-ShareAlike (versiunea 4.0). Pe lângă drepturile de autor ale Sponsorilor din această Specificație, niciun drept de proprietate intelectuală de niciun fel nu este acordat sau nu poate surveni conform acestor Termeni ai serviciului sau prin utilizarea de către dvs. a hărților de site, indiferent dacă este explicit, implicit sau alt fel de drept.

Modificări ale Site-ului web și ale Termenilor și condițiilor; Modificarea Specificației


Putem modifica sau elimina Site-ul web, din orice motiv și fără nicio înștiințare. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a modifica acești Termeni ai serviciului în orice moment, fără înștiințare, și dvs. sunteți de acord în mod expres să respectați aceste modificări când sunt postate pe Site-ul web. În pofida celor de mai sus, Sponsorii convin ca nicio modificare adusă acestor Termeni ai serviciului să nu rezilieze sau modifice licența acordată conform paragrafului 1 de mai sus cu privire la orice utilizare sau implementare a Specificației apărută anterior datei publicării modificării. Consultați acești Termeni ai serviciului din când în când, așa încât să fiți la curent cu modificările.

Sponsorii își rezervă dreptul ca, în orice moment, cu sau fără a vă înștiința, să aducă modificări protocolului Hărți de site și/sau Specificației, inclusiv, fără limitare, să aducă modificări care determină transformarea fișierelor hărții de site în unele neconforme cu protocolul revizuit. Sponsorii nu au nicio răspundere legală pentru nicio asemenea modificare. Fiecare dintre Sponsori își rezervă dreptul de a utiliza sau nu protocolul Hărți de site în întregime sau parțial sau oricare sau niciunul dintre produse și servicii, și niciun Sponsor nu va fi obligat să indexeze, să citească sau să utilizeze în alt mod nicio hartă de site publicată de dvs. Fără a limita caracterul general al celor de mai sus, fiecare dintre Sponsori își rezervă dreptul de a opri în orice moment utilizarea protocolului Hărți de site pentru oricare și pentru toate produsele și serviciile sale.

Exonerare de răspundere privind garanțiile


Sponsorii sunt exonerați de răspundere pentru toate reponsabilitățile sau răspundere legală privind acuratețea, conținutul, integralitatea, fiabilitatea, funcționalitatea sau disponibilitatea informațiilor sau materialelor afișate pe Site-ul web. Sponsorii sunt, de asemenea, exonerați de orice responsabilitate pentru orice daună cauzată de utilizarea Specificației sau de descărcarea sau accesarea oricăror informații sau materiale de pe internet prin intermediul Site-ului web.

SITE-UL WEB, SPECIFICAȚIA ȘI TOATE MATERIALELE, INFORMAȚIILE ȘI SERVICIILE INCLUSE ÎN SITE-UL WEB SUNT FURNIZATE „AȘA CUM SUNT”, FĂRĂ NICIO GARANȚIE. SPONSORII ȘI EMIȚĂTORII DE LICENȚĂ AI ACESTORA SUNT ÎN MOD EXPLICIT EXONERAȚI DE RĂSPUNDERE ÎN MĂSURA COMPLETĂ PERMISĂ DE LEGE PENTRU TOATE GARANȚIILE EXPLICITE, IMPLICITE ȘI LEGALE, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, GARANȚIILE DE VANDABILITATE, DE ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP ȘI DE NEÎNCĂLCARE A DREPTURILOR BREVETATE. SPONSORII ȘI EMIȚĂTORII DE LICENȚĂ AI ACESTORA SUNT EXONERAȚI DE RĂSPUNDERE CU PRIVIRE LA SECURITATEA, FIABILITATEA, CARACTERUL OPORTUN ȘI PERFORMANȚELE SITE-ULUI WEB. SPONSORII ȘI EMIȚĂTORII DE LICENȚĂ AI ACESTORA SUNT EXONERAȚI DE RĂSPUNDERE CU PRIVIRE LA ORICE INFORMAȚII ȘI RECOMANDĂRI PRIMITE PRIN ORICE LEGĂTURI FURNIZATE PE SITE-UL WEB.

CONFIRMAȚI CĂ ÎNȚELEGEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD SĂ DESCĂRCAȚI SAU OBȚINEȚI ÎN ALTE MODURI MATERIALE SAU DATE PRIN UTILIZAREA SITE-ULUI WEB PE PROPRIA DISCREȚIE ȘI RISC ȘI CĂ VĂ ASUMAȚI ÎN ÎNTREGIME RĂSPUNDEREA PENTRU ORICE DAUNE ADUSE COMPUTERULUI SAU PENTRU ORICE PIERDERE DE DATE CAUZATE DE DESCĂRCAREA ACESTOR MATERIALE SAU DATE.

Limitarea răspunderii


ÎN NICIO CIRCUMSTANȚĂ NU VOR FI SPONSORII SAU EMITEȚĂTORII DE LICENȚĂ AI ACESTORA CONSIDERAȚI RESPONSABILI PENTRU ORICE UTILIZARE SAU UTILIZARE INCORECTĂ A UNUI UTILIZATOR SAU PENTRU FAPTUL CĂ ACESTA SE BAZA PE SITE-UL WEB SAU PE SPECIFICAȚIA SURVENITĂ DIN ORICE REVENDICARE AFERENTĂ ACESTUI ACORD SAU A SUBIECTULUI ACESTUIA. ACEASTĂ LIMITARE A RĂSPUNDERII SE VA APLICA ȘI PENTRU A ÎMPIEDICA RECUPERAREA DAUNELOR DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE, PE CALE DE CONSECINȚĂ, SPECIALE, EXEMPLARE ȘI PUNITIVE, INDIFERENT DACĂ ACESTE REVENDICĂRI SE BAZEAZĂ PE GARANȚIE, CONTRACT, PENTRU DELICTE (INCLUSIV NEGLIJENȚĂ) SAU ALTELE (CHIAR DACĂ SPONSORILOR SAU EMIȚĂTORILOR DE LICENȚĂ AI ACESTORA LE-A FOST ADUSĂ LA CUNOȘTINȚĂ POSIBILITATEA APARIȚIEI ACESTOR DAUNE). ACEASTĂ LIMITARE A RĂSPUNDERII SE VA APLICA ȘI DACĂ DAUNELE SURVIN DIN UTILIZAREA SAU UTILIZAREA INCORECTĂ A SITE-ULUI WEB SAU DIN BAZAREA PE ACESTA, DIN INABILITATEA DE UTILIZARE A SITE-ULUI WEB SAU DIN ÎNTRERUPEREA, SUSPENDAREA SAU ELIMINAREA SITE-ULUI WEB (INCLUSIV DAUNELE PROVOCATE DE TERȚI). ACEASTĂ LIMITARE SE VA APLICA, FĂRĂ LIMITARE, ȘI COSTURILOR DE ACHIZIȚIONARE A BUNURILOR SAU SERVICIILOR ÎNLOCUITOARE, PROFITURILOR PIERDUTE SAU DATELOR PIERDUTE. DE ASEMENEA, ACEASTĂ LIMITARE SE VA APLICA ȘI EXECUTĂRII ȘI NEEXECUTĂRII SITE-ULUI WEB SAU ORICĂROR INFORMAȚII CARE APAR PE SAU SUNT AFERENTE ÎN ORICE MOD SITE-ULUI WEB. ACEASTĂ LIMITARE SE VA APLICA ȘI ÎN POFIDA ORICĂRUI EȘEC AL SCOPULUI ESENȚIAL AL ORICĂRUI REMEDIU ÎN MĂSURA INTEGRALĂ PERMISĂ DE LEGE.

Confidențialitate


Nu facem niciun efort să identificăm personal utilizatorii Site-ului web. Nu sunt colectate date de identificare de pe Site-ul web și nu sunt dezvăluite niciunei părți terțe, în niciun scop. Datele fără potențial de identificare pe care le colectăm în legătură cu Site-ul web sunt utilizate doar pentru administrarea serverului și funcționarea generală a Site-ului web. Cele de mai sus nu se aplică e-mailurilor expediate către adrese de e-mail de contact listate pe Site-ul web, care nu conțin informații cu potențial de identificare personală și pe care le utilizăm doar pentru a răspunde e-mailului aplicabil, după caz.

Înregistrăm cererile http pe Site-ul web. Drept rezultat, cunoașteți adresa IP de origine a computerului care solicită un URL al Site-ului web. Nu înregistrăm identitatea specifică a vizitatorilor. E posibil să analizăm fișierele noastre de jurnal pentru a determina cum este utilizat Site-ul web. Informațiile înregistrate sunt păstrate pe termen nedefinit ca material administrativ și de cercetare, însă nu sunt dezvăluite altor persoane în afara personalului Sponsorului. Statistici agregate, fără potențial de identificare, generate din jurnalele noastre pot fi utilizate în scop de cercetare.

Prevederi diverse


Acești Termeni ai serviciului vor fi guvernați și interpretați conform legilor statului California, fără ca potențialele conflicte cu prevederile legale sau cele din statul sau țara de rezidență curentă să fie relevante. Dacă, din orice motiv, o curte din jurisdicția competentă constată că orice prevedere sau porțiune din Termenii de serviciu nu este validă, restul Termenilor de serviciu vor continua să fie în vigoare, în întregime.

Acești Termeni ai serviciului constituie întregul acord între dvs. și Sponsori cu privire la subiectul prezentului contract și înlătură și înlocuiesc toate înțelegerile sau acordurile contemporane, scrise sau verbale, cu privire la acest subiect. Orice excepție de la orice prevedere a Termenilor serviciului va fi în vigoare doar încheiată în scris și semnată de către toți Sponsorii.