Условия на услугата

Настоящото представлява договор между Вас и всеки от спонсорите на IndexNow.org: Yandex N.V. и Microsoft Corporation (общо наричани в настоящото споразумение „Спонсори“, „ние“ или „нас“). С използването на уеб сайта IndexNow.org („Уеб сайта“) приемате да сте обвързани със следните правила и условия („Условия на услугата“).

Обхват на Условията на услугата; Лиценз


Настоящите Условия на услугата уреждат използването от Ваша страна на Уеб сайта. Лицензът за публикуваните в Уеб сайта авторски права в спецификацията на протокола на Sitemaps на Спонсорите („Спецификацията“) Ви се предоставя съгласно лиценза „Creative Commons Attribution-ShareAlike“ (версия 4.0). Освен авторските права на Спонсорите в настоящата Спецификация не се предоставят никакви други права за собственост и не могат да произлизат съгласно настоящите Условия на услугата или чрез използването от Ваша страна на Sitemaps, чрез подразбиране или по друг начин.

Промени в Уеб сайта и Правилата и условията; Промяна в Спецификацията


Можем по всякаква причина и без предизвестие да променяме или преустановяваме функционирането на Уеб сайта. Запазваме си също правото да променяме настоящите Условия на услугата от време на време и без предизвестие, докато Вие изрично приемате да сте обвързани с тези промени, когато бъдат публикувани в Уеб сайта. Независимо от гореизложеното, Спонсорите се съгласяват, че никаква промяна, която сме направили по настоящите Условия на услугата, няма да преустанови или промени лиценза, предоставен по параграф 1 по-горе по отношение на всякакъв вид използване или прилагане на Спецификацията, извършвани преди датата на публикуване на промяната. Моля, преглеждайте редовно настоящите Условия на услугата, за да бъдете осведомени за всички промени.

Спонсорите си запазват правото по всяко време и без предизвестие към Вас да правят промени по протокола на Sitemaps и/или Спецификацията, включително, но без ограничение до промени, които превръщат съществуващите Ви файлове за Sitemaps в несъответстващи с преразгледания протокол. Спонсорите не носят никаква отговорност пред Вас за такива промени. Всеки от Спонсорите си запазва правото да използва или не протокола на Sitemaps изцяло или частично във всеки или всички от продуктите или услугите си, като никой от Спонсорите не носи отговорност да индексира, чете или по друг начин използва sitemap, публикуван от вас. Без да се засяга приложимостта на гореизложеното, всеки от Спонсорите си запазва правото по всяко време да преустанови използването на протокола на Sitemaps във всеки или всички от продуктите или услугите си.

Отказ от отговорност за гаранции


Спонсорите се отказват всички видове отговорност за точността, съдържанието, целостта, надеждността, оперативната съвместимост или наличността на информацията или материалите, показвани в Уеб сайта. Спонсорите се отказват от всички отговорности за каквито и да е щети, произлизащи от използването на Спецификацията или изтеглянето или осъществяването на достъп до каквито и да е информация или материали в интернет чрез Уеб сайта.

НАСТОЯЩИЯТ УЕБ САЙТ, СПЕЦИФИКАЦИЯТА И ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ, ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ, ВКЛЮЧЕНИ В УЕБ САЙТА, СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „КАКТО СА“ БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ. СПОНСОРИТЕ И ТЕХНИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ ИЗРИЧНО СЕ ОТКАЗВАТ, ДО НАЙ-ПЪЛНАТА РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА СТЕПЕН, ОТ ВСИЧКИ ИЗРИЧНИ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ И ЗАКОНОУСТАНОВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ДО ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ И НЕНАРУШАВАНЕ НА СОБСТВЕНИЧЕСКИ ПРАВА. СПОНСОРИТЕ И ТЕХНИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ СЕ ОТКАЗВАТ ОТ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА, НАВРЕМЕННОСТТА И ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА УЕБ САЙТА. СПОНСОРИТЕ И ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИТЕ ИМ СЕ ОТКАЗВАТ ОТ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ ЗА ВСЯКАКВИ ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ СЪВЕТИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ВРЪЗКИ, ПРЕДОСТАВЕНИ В УЕБ САЙТА.

ВИЕ РАЗБИРАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ИЗТЕГЛЯТЕ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН СЕ СДОБИВАТЕ С МАТЕРИАЛИ ИЛИ ДАННИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО СИ НА УЕБ САЙТА ПО СВОИ ПРЕЦЕНКА И РИСК, КАКТО И ЧЕ НОСИТЕ ЕДНОЛИЧНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВИ ЩЕТИ ПО КОМПЮТЪРНАТА ВИ СИСТЕМА ИЛИ ЗАГУБИ НА ДАННИ, ПРОИЗЛИЗАЩИ ОТ ИЗТЕГЛЯНЕТО НА ТЕЗИ МАТЕРИАЛИ ИЛИ ДАННИ.

Ограничаване на отговорността


СПОНСОРИТЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИТЕ ИМ НЕ НОСЯТ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ПРЕД КОЙТО И ДА Е ПОТРЕБИТЕЛ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО ПО ИЛИ НЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ИЛИ ЗАВИСИМОСТ ОТ УЕБ САЙТА ИЛИ СПЕЦИФИКАЦИЯТА ОТ СТРАНА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, ПРОИЗЛИЗАЩИ ОТ КАКВИТО И ДА Е ИСКАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ИЛИ ПРЕДМЕТА НА НАСТОЯЩОТО. ТОВА ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА ЩЕ СЕ ПРИЛАГА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, ПРОИЗЛИЗАЩИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРИМЕРНИ И НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СЪОТВЕТНИЯТ ИСК СЕ ОСНОВАВА НА ГАРАНЦИЯ, ДОГОВОР, ДЕЛИКТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА НЕБРЕЖНОСТ) ИЛИ ДРУГО (ДОРИ В СЛУЧАЙ, ЧЕ СПОНСОРИТЕ ИЛИ ТЕХНИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ СА БИЛИ ОСВЕДОМЕНИ ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ). ТОВА ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА ЩЕ СЕ ПРИЛАГА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ЩЕТИТЕ ПРОИЗЛИЗАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ИЛИ НЕ ИЛИ ЗАВИСИМОСТТА ОТ УЕБ САЙТА ОТ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА, ИЛИ ОТ ПРЕКЪСВАНЕТО, СПИРАНЕТО ИЛИ ПРЕУСТАНОВЯВАНЕТО НА УЕБ САЙТА (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЩЕТИ, ПОНЕСЕНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ). ТОВА ОГРАНИЧЕНИЕ ЩЕ СЕ ПРИЛАГА СЪЩО И БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ДОБИВАНЕ НА ЗАМЕСТВАЩИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ, ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ ИЛИ ЗАГУБЕНИ ДАННИ. ТОВА ОГРАНИЧЕНИЕ ЩЕ СЕ ПРИЛАГА СЪЩО И ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА ИЛИ НЕЙНАТА ЛИПСА НА УЕБ САЙТА ИЛИ ВСЯКАКВА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ПОКАЗВА НА ИЛИ Е СВЪРЗАНА С ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН СРОДНА С УЕБ САЙТА. ТОВА ОГРАНИЧЕНИЕ ЩЕ СЕ ПРИЛАГА БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ НА НЕУСПЕХ В ОСНОВНА ЦЕЛ НА КАКЪВТО И ДА Е ВИД ОГРАНИЧЕНА КОМПЕНСАЦИЯ И ДО ПЪЛНО ПОЗВОЛЕНАТА ОТ ЗАКОНА СТЕПЕН.

Поверителност


Не полагаме усилия за лично идентифициране на потребителите на Уеб сайта. Никакви идентифициращи данни от Уеб сайта не се събират или разкриват на трети страни за каквито и да е цели. Неидентифициращите данни, които събираме във връзка с Уеб сайта, се използват само с цел управление на сървъра и общата работа на Уеб сайта. Гореизложеното не се прилага за имейли, изпратени до имейл адреси на контакти, изброени в Уеб сайта, които могат да съдържат лично идентифицираща информация и които ще използваме само при нужда за отговор на съответната поща.

Регистрираме http заявките към Уеб сайта. В резултат на това имаме информация за първоначалния IP адрес на машина, заявяваща URL адрес на Уеб сайта. Не регистрираме конкретната идентичност на посетителите. Можем да анализираме регистрационните си файлове, за да определяме как се използва Уеб сайтът. Регистрираната информация се пази за неопределен период материал за управление и проучване, но не се разкрива на други, освен персонала на Спонсорите. Сборни и неидентифициращи статистики, генерирани от регистрите ни, могат да се използват за цели на проучването.

Допълнителни разпоредби


Настоящите Условия на услугата се управляват от и тълкуват в съответствие със законите на щата Калифорния, без да се съобразяват с конфликтите им със законови разпоредби в действителния щат или държава, където пребивавате. Ако по каквато и да е причина компетентен съд сметне която и да е разпоредба или част от Условията на услугата за неприложими, остатъкът от Условията на услугата ще продължат да имат пълна сила.

Настоящите Условия на услугата съставляват целостта на споразумението между Вас и Спонсорите по отношение на предмета на настоящото и имат предимство и заместят всички предишни или актуални към момента писмени или устни договорености или споразумения по отношение на този предмет. Всякакъв отказ от която и да е разпоредба от Условията на услугата ще бъде в сила само ако е в писмена форма и е подписан от всички Спонсори.