Kasutustingimused

See on leping teie ja IndexNow.org-i sponsorite vahel: Yandex N.V. ja Microsoft Corporation (käesolevas lepingus viidatakse neile ühiselt kui „sponsorid” või „meie”). Kasutades veebisaiti IndexNow.org (edaspidi „veebisait”), nõustute järgmiste tingimustega („teenusetingimused”).

Teenusetingimuste ulatus ja litsents


Need teenusetingimused reguleerivad teie veebisaidi kasutamist. Sponsorite autoriõigused saidiplaanide protokolli spetsifikatsioonis, mis on avaldatud veebisaidil („Spetsifikatsioon”), litsentsitakse teile Creative Commons Attribution-ShareAlike litsentsi (versioon 4.0) alusel. Välja arvatud sponsorite autoriõigused käesolevas spetsifikatsioonis, ei anta ega tohi tekkida mingeid intellektuaalomandi õigusi käesolevate teenusetingimuste või teie saidiplaanide kasutamise kaudu, olgu see siis otseselt, kaudselt või muul viisil.

Muudatused veebisaidil, tingimustes ja spetsifikatsioonis


Võime veebisaiti mis tahes põhjusel ja ilma ette teatamata muuta või lõpetada. Samuti jätame endale õiguse neid teenusetingimusi aeg-ajalt ilma ette teatamata muuta ja te nõustute selgesõnaliselt, et sellised muudatused on veebisaidile postitamisel siduvad. Olenemata eelnevast nõustuvad sponsorid, et ükski nendes teenusetingimustes tehtav muudatus ei lõpeta ega muuda ülaltoodud lõike 1 alusel antud litsentsi seoses spetsifikatsiooni mis tahes kasutamise või rakendamisega enne muudatuse avaldamise kuupäeva. Vaadake need teenusetingimused aeg-ajalt üle, et oleksite muudatustest teadlik.

Sponsorid jätavad endale õiguse igal ajal, ette teatamata ja koos teavitusega või ilma selleta, teha muudatusi saidiplaanide protokollis ja/või spetsifikatsioonis, sealhulgas teha piiranguteta muudatusi, mille tulemuseks on teie olemasolevate saidiplaani failide mittevastavus muudetud plaaniga. Sponsorid ei vastuta teie ees selliste muudatuste korral. Iga sponsor jätab endale õiguse kasutada või mitte kasutada saidiplaani protokolli täielikult või osaliselt mis tahes või kõigi oma toodete või teenuste puhul ning ükski sponsor ei ole kohustatud teie poolt avaldatud saidiplaani indekseerima, lugema ega muul viisil kasutama. Piiramata ülaltoodud üldisust, jätab iga sponsor endale õiguse igal ajal lõpetada saidiplaanide protokolli kasutamise mis tahes või kõigi oma toodete või teenuste puhul.

Garantiidest loobumine


Sponsorid ei võta endale mingit vastutust ega vastutust veebisaidil kuvatava teabe või materjali täpsuse, sisu, täielikkuse, usaldusväärsuse või toimivuse või kättesaadavuse eest. Sponsorid loobuvad ka igasugusest vastutusest kahju eest, mis tuleneb spetsifikatsiooni kasutamisest või veebisaidi kaudu Internetis oleva teabe või materjali allalaadimisest või sellele juurdepääsust.

VEEBISAIT, SPETSIFIKATSIOON JA KÕIK VEEBISAIDIL SISALDUVAD MATERJALID, TEAVE JA TEENUSED PAKUTAKSE "SELLISENA, NAGU NEED ON", ILMA IGASUGUSTE GARANTIIDETA. SPONSORID JA NENDE LITSENTSIANDJAD LOOBUVAD SÕNASELGELT SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES KÕIGIST OTSESTEST, KAUDSETEST JA SEADUSEST TULENEVATEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS MÜÜDAVUSE, KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE JA OMANDIÕIGUSTE RIKKUMISE GARANTIIDEST. SPONSORID JA NENDE LITSENTSIANDJAD LOOBUVAD IGASUGUSTEST GARANTIIDEST, MIS PUUDUTAVAD VEEBISAIDI TURVALISUST, USALDUSVÄÄRSUST, ÕIGEAEGSUST JA TOIMIVUST. SPONSORID JA NENDE LITSENTSIANDJAD LOOBUVAD IGASUGUSTEST GARANTIIDEST MIS TAHES TEABE VÕI NÕUANNETE SUHTES, MIS ON SAADUD VEEBISAIDIL OLEVATE LINKIDE KAUDU.

MÕISTATE JA NÕUSTUTE, ET LAADITE ALLA VÕI MUUL VIISIL MATERJALI VÕI ANDMETE, MIS ON SAADUD VEEBISAIDI KASUTAMISE KAUDU, KASUTAMINE ON OMAL ÄRANÄGEMISEL JA VASTUTUSEL NING VASTUTATE AINUISIKULISELT ENDA ARVUTISÜSTEEMI KAHJUSTUSTE VÕI ANDMETE KADUMISE EEST, MIS TULENEB SELLISTE ANDMETE ALLALAADIMISEST MATERJALI VÕI ANDMETE KASUTAMISEST.

Vastutuse piiramine


SPONSORID JA NENDE LITSENTSIANDJAD EI OLE MINGIL JUHUL VASTUTAVAD ÜHEGI KASUTAJA EES SELLE KASUTAJA KASUTAMISE VÕI VEEBISAIDI VÄÄRKASUTUSE VÕI SELLELE TUGINEMISE VÕI SELLE LEPINGU VÕI SELLE TEEMAGA SEOTUD NÕUETE TÕTTU TEKKINUD SPETSIFIKATSIOONI TÕTTU. SELLIST VASTUTUSE PIIRAMIST KOHALDATAKSE, ET VÄLTIDA OTSESTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE, TAGAJÄRGEDE, ERILISTE, EESKUJULIKE JA KARISTUSLIKE KAHJUDE SISSENÕUDMIST, OLENEMATA SELLEST, KAS SELLINE NÕUE PÕHINEB GARANTIIL, LEPINGUL, DELIKTIL (SH HOOLETUSEL) VÕI MUUL VIISIL (ISEGI KUI SPONSORID VÕI NENDE LITSENTSIANDJAID ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD). SELLIST VASTUTUSE PIIRANGUT KOHALDATAKSE OLENEMATA SELLEST, KAS KAHJUD TULENEVAD VEEBISAIDI KASUTAMISEST VÕI VÄÄRKASUTUSEST JA SELLELE TUGINEMISEST, VEEBISAIDI MITTEKASUTAMISEST VÕI VEEBISAIDI KATKESTAMISEST, PEATAMISEST VÕI LÕPETAMISEST (SH SELLISED KOLMANDATE ISIKUTE KANTUD KAHJUD). SEE PIIRANG KEHTIB PIIRAMATULT KA ASENDUSKAUBA VÕI -TEENUSE HANKIMISE, SAAMATA JÄÄNUD KASUMI VÕI ANDMETE KAOTAMISEGA SEOTUD KULUDE KOHTA. SELLINE PIIRANG KEHTIB KA VEEBISAIDI TOIMIVUSE VÕI MITTETOIMIVUSE VÕI MIS TAHES TEABE KOHTA, MIS ILMUB VEEBISAIDIL VÕI ON SELLEGA OTSESELT VÕI MINGIL VIISIL SEOTUD. SELLIST PIIRANGUT KOHALDATAKSE OLENEMATA MIS TAHES PIIRATUD ÕIGUSKAITSEVAHENDI OLULISE EESMÄRGI EBAÕNNESTUMISEST JA SEADUSES LUBATUD ULATUSES.

Privaatsus


Me ei ole huvitatud veebisaidi kasutajate isikutuvastamisest. Veebisaidilt ei koguta tuvastusandmeid ega avaldata neid mis tahes eesmärgil kolmandatele isikutele. Isikut tuvastavaid andmeid, mida me seoses veebisaidiga kogume, kasutatakse ainult serveri haldamiseks ja veebisaidi üldiseks toimimiseks. Eelnev ei kehti e-kirjade kohta, mis on saadetud veebisaidil loetletud kontaktmeiliaadressidele, mis võivad sisaldada isikut tuvastavat teavet ja mida me kasutame ainult vastavalt vajadusele vastamaks kehtivale e-kirjale.

Logime http-päringud veebisaidile. Selle tulemusel oleme teadlikud veebisaidi URL-i taotleva masina lähte-IP-aadressist. Me ei logi külastajate konkreetset identiteeti. Võime analüüsida oma logifaile, et teha kindlaks, kuidas veebisaiti kasutatakse. Logitud teavet säilitatakse määramata aja jooksul haldus- ja uurimismaterjalina, kuid seda ei avaldata muul viisil kui sponsorite töötajatele. Meie logidest loodud koondandmeid, mida ei saa tuvastada, võidakse kasutada uurimistöö eesmärgi.

Muu


Neid teenusetingimusi reguleerivad ja neid tõlgendatakse vastavalt California osariigi seadustele, rakendamata nende seaduste või teie tegeliku elukohariigi seaduste konflikti sätteid. Kui pädeva jurisdiktsiooni kohus leiab mingil põhjusel, et mõni teenusetingimuste säte või osa on jõustamatu, jäävad ülejäänud teenusetingimused täies ulatuses kehtima.

Need teenusetingimused moodustavad kogu lepingu teie ja sponsorite vahel selle teema osas ning asendavad kõik varasemad või samaaegsed kirjalikud või suulised arusaamad või kokkulepped sellise teema kohta. Mis tahes loobumine teenusetingimuste sätetest jõustub ainult kirjalikult ja kõigi sponsorite allkirjastamisel.