Terma Perkhidmatan

Ini adalah kontrak antara anda dan setiap penaja IndexNow.org: Yandex N.V., dan Microsoft Corporation (disebut secara keseluruhan dalam perjanjian ini sebagai "Penaja", "kami" atau "kita"). Dengan menggunakan tapak web IndexNow.org (“Tapak Web”) anda bersetuju terikat oleh terma dan syarat berikut (“Terma Perkhidmatan”).

Skop Terma Perkhidmatan; Lesen


Terma Perkhidmatan ini mengawal penggunaan Tapak Web anda. Hak cipta Penaja di dalam spesifikasi protokol peta tapak, seperti diterbitkan pada Tapak Web (“Spesifikasi”); dilesenkan kepada anda di bawah Lesen PerkongsianSerupa-Atribusi Umum Kreatif (versi 4.0). Selain daripada hak cipta Penaja dalam Spesifikasi ini, tiada hak harta intelektual bagi sebarang jenis dibenarkan atau mungkin timbul di bawah Terma Perkhidmatan ini atau melalui penggunaan Peta Tapak anda, sama ada tersurat, tersirat atau sebaliknya.

Perubahan dalam Tapak Web dan Terma dan Syarat; Perubahan dalam Spesifikasi


Kami mungkin mengubah suai atau menamatkan Tapak Web, untuk sebarang sebab dan tanpa notis. Kami juga berhak untuk mengubah suai Terma Perkhidmatan ini dari semasa ke semasa tanpa notis dan anda jelas bersetuju untuk terikat dengan pengubahsuaian tersebut ketika disiarkan di Tapak Web. Walaupun perkara disebut, Penaja bersetuju bahawa tiada perubahan yang kami buat pada Terma Perkhidmatan ini yang akan menamatkan atau mengubah suai lesen yang dibenarkan di bawah perenggan 1 di atas berkenaan dengan sebarang penggunaan atau pelaksanaan Spesifikasi yang berlaku sebelum tarikh perubahan diterbitkan. Sila semak semula Terma Perkhidmatan ini dari semasa ke semasa supaya anda diberitahu bagi sebarang perubahan.

Penaja berhak, pada bila-bila masa, dengan atau tanpa notis kepada anda, untuk membuat perubahan pada protokol Peta Tapak dan/atau Spesifikasi, termasuk, tanpa pengehadan, untuk membuat perubahan yang mengakibatkan fail peta tapak web anda yang sedia ada menjadi tidak patuh dengan protokol yang disemak semula. Penaja tidak mempunyai liabiliti kepada anda untuk sebarang perubahan. Setiap Penaja berhak untuk menggunakan atau tidak menggunakan, protokol Peta Tapak dalam seluruh atau sebahagiannya, pada sebarang atau semua produk atau perkhidmatannya dan tiada Penaja perlu bertanggungjawab kepada indeks, baca atau jika tidak gunakan sebarang peta tapak yang diterbitkan oleh anda. Tanpa mengehadkan perkara di atas, setiap Penaja berhak pada bila-bila masa untuk menghentikan penggunaan protokol Peta Tapak pada sebarang atau kesemua produk atau perkhidmatannya.

Penolak Jaminan


Penaja menolak sebarang dan semua tanggungjawab atau liabiliti untuk ketepatan, kandungan, kelengkapan, kebolehpercayaan, atau kebolehoperasian atau ketersediaan maklumat atau bahan yang dipaparkan di Tapak Web. Penaja juga menolak sebarang tanggungjawab bagi sebarang bahaya yang disebabkan oleh penggunaan Spesifikasi atau memuat turun atau mengakses sebarang maklumat atau bahan di Internet melalui Tapak Web.

TAPAK WEB, SPESIFIKASI DAN SEMUA BAHAN, MAKLUMAT DAN PERKHIDMATAN YANG TERMASUK DALAM TAPAK WEB DISEDIAKAN "SEADANYA", TANPA SEBARANG JAMINAN. PENAJA DAN PEMBERI LESEN MEREKA DENGAN JELAS MENOLAK HAD SEPENUHNYA YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, SEMUA JAMINAN TERSURAT, TERSIRAT, DAN BERKANUN TERMASUK, TANPA PENGEHADAN, JAMINAN KEBOLEHDAGANGAN, KELAYAKAN UNTUK TUJUAN TERTENTU DAN BUKAN PELANGGARAN HAK PROPRIETARI. PENAJA DAN PEMBERI LESEN MEREKA MENOLAK SEBARANG JAMINAN BEKENAAN KESELAMATAN, KEBOLEHPERCAYAAN, KETEPATAN, DAN PRESTASI TAPAK WEB. PENAJA DAN PEMBERI LESEN MEREKA MENOLAK SEBARANG JAMINAN UNTUK SEBARANG MAKLUMAT ATAU NASIHAT YANG DITERIMA MELALUI SEBARANG PAUTAN YANG DISEDIAKAN DI TAPAK WEB.

ANDA FAHAM DAN BERSETUJU BAHAWA ANDA MEMUAT TURUN ATAU JIKA TIDAK MENDAPATKAN BAHAN ATAU DATA MELALUI PENGGUNAAN TAPAK WEB MENGIKUT BUDI BICARA DAN RISIKO ANDA DAN ANDA SAHAJA YANG BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG KEROSAKAN KEPADA SISTEM KOMPUTER ANDA ATAU KEHILANGAN DATA AKIBAT DARIPADA MUAT TURUN BAHAN ATAU DATA TERSEBUT.

Pengehadan Liabiliti


TIADA DALAM KEADAAN PENAJA ATAU PEMBERI LESEN PERLU BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP MANA-MANA PENGGUNA DISEBABKAN PENGGUNAAN ATAU SALAH GUNA ATAU KEBERGANTUNGAN PENGGUNA PADA TAPAK WEB ATAU SPESIFIKASI YANG BERLAKU DARIPADA SEBARANG TUNTUTAN YANG BERKAITAN DENGAN PERJANJIAN INI ATAU PERKARA TERSEBUT. PENGEHADAN LIABILITI PERLU DIKENAKAN UNTUK MENGELAKKAN PEMULIHAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, INSIDEN, GANTI RUGI, KHAS, CONTOH DAN KEROSAKAN PUNITIF SAMA ADA TUNTUTAN TERSEBUT BERDASARKAN JAMINAN, KONTRAK, ATAU SALAH LAKU (TERMASUK KECUAIAN) ATAU SEBALIKNYA, (WALAUPUN JIKA PENAJA ATAU PEMBERI LESEN MEREKA TELAH DIBERITAHU KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT). PENGEHADAN LIABILITI TERSEBUT PERLU DIKENAKAN SAMA ADA KEROSAKAN BERLAKU DARIPADA PENGGUNAAN ATAU SALAH GUNA DAN KEBERGANTUNGAN PADA TAPAK WEB, DARIPADA KETIDAKUPAYAAN MENGGUNAKAN TAPAK WEB ATAU GANGGUAN, PENGGANTUNGAN ATAU PENAMATAN TAPAK WEB (TERMASUK KEROSAKAN TERSEBUT DIKENAKAN OLEH PIHAK KETIGA). PENGEHADAN INI JUGA DIKENAKAN, TANPA HAD, KEPADA KOS PEMEROLEHAN PENGURUSAN BARANG ATAU PERKHIDMATAN PENGGANTI, KEHILANGAN KEUNTUNGAN ATAU KEHILANGAN DATA. PENGEHADAN TERSEBUT PERLU DIKENAKAN LANJUT MENGIKUT KEPADA PRESTASI ATAU BUKAN PRESTASI TAPAK WEB ATAU SEBARANG MAKLUMAT YANG MUNCUL ATAU DIPAUTKAN ATAU BERKAITAN DENGAN SEBARANG CARA KE TAPAK WEB. PENGEHADAN TERSEBUT PERLU DIKENAKAN WALAUPUN SEBARANG KEGAGALAN TUJUAN PENTING SEBARANG PEMULIHAN TERHAD DAN SEHINGGA HAD SEPENUHNYA YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG.

Privasi


Kami tidak berusaha untuk mengenal pasti pengguna Tapak Web secara peribadi. Tiada pengecaman data dikumpul dari Tapak Web atau didedahkan kepada mana-mana pihak ketiga untuk sebarang tujuan. Data bukan pengecaman yang kami kumpul berkaitan dengan Tapak Web hanya digunakan untuk pentadbiran pelayan dan pengendalian umum Tapak Web. Perkara disebut tidak boleh digunakan untuk e-mel yang dihantar ke alamat e-mel kenalan yang disenaraikan di Tapak Web, yang mungkin mengandungi maklumat yang dapat dikenal pasti secara peribadi dan yang akan kami gunakan semata-mata jika diperlukan untuk menjawab e-mel yang berkenaan.

Kami mengelog permintaan http ke Tapak Web. Hasilnya, kami menyedari pemula alamat IP mesin yang meminta URL Tapak Web. Kami tidak mengelog identiti pelawat tertentu. Kami menganalisis fail log kami untuk menentukan cara Tapak Web sedang digunakan. Maklumat yang dilog disimpan selama-lamanya sebagai pentadbiran dan bahan penyelidikan tetapi tidak didedahkan selain kepada kakitangan Penaja. Statistik agregat dan tidak boleh dikenal pasti dijana dari log kami mungkin digunakan untuk tujuan penyelidikan.

Pelbagai Peruntukan


Terma Perkhidmatan ini akan dikawal oleh dan diertikan mengikut undang-undang di Negeri California, tanpa memberi kesan kepada konflik undang-undang peruntukan mereka atau sesiapa dari negeri atau negara tempat tinggal sebenar anda. Jika untuk sebarang sebab, mahkamah yang mempunyai bidang kuasa kompeten mendapati sebarang peruntukan atau bahagian dari Terma Perkhidmatan tidak dapat dikuatkuasakan, baki Terma Perkhidmatan akan terus berkuatkuasa.

Terma Perkhidmatan ini membentukkan keseluruhan perjanjian antara anda dan Penaja berkenaan dengan perkara di bawah ini dan mengatasi dan menggantikan semua pemahaman atau perjanjian sebelumnya atau semasa, bertulis atau lisan, mengenai perkara tersebut. Sebarang penepian bagi sebarang peruntukan Terma Perkhidmatan akan berkuatkuasa hanya secara bertulis dan ditandatangani oleh semua Penaja.