Tjänstvillkor

Det här är ett avtal mellan dig och var och en av IndexNow.orgs sponsorer: Yandex N.V. och Microsoft Corporation (som gemensamt i det här avtalet kallas ”Sponsorerna”, ”vi” eller ”oss”). Genom att använda webbplatsen IndexNow.org (”Webbplatsen”) accepterar du följande villkor (”Tjänstvillkoren”).

Tjänstvillkorens omfattning; Licens


Dessa Tjänstvillkor reglerar din användning av Webbplatsen. Sponsorernas upphovsrättigheter i webbplatsspecifikationernas protokollspecifikation, som den är publicerad på Webbplatsen (”Specifikationen”), licensieras till dig under Creative Commons Attribution-ShareAlike-licensen (version 4.0). Utöver Sponsorernas upphovsrättigheter i denna Specifikation beviljas inte några immateriella rättigheter av något slag, och sådana kan inte uppstå enligt dessa Tjänstvillkor eller genom din användning av webbplatsspecifikationer, vare sig uttryckligen, underförstått eller på annat sätt.

Ändringar av Webbplats och Villkor; ändring av Specifikation


Vi kan ändra eller avsluta Webbplatsen, oavsett anledning och utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss också rätten att ändra dessa Tjänstvillkor ibland utan föregående meddelande, och du godkänner uttryckligen att bindas av sådana ändringar när de publiceras på Webbplatsen. Trots ovanstående medger Sponsorerna att inga ändringar som vi gör i dessa Tjänstvillkor ska säga upp eller ändra licensen som beviljas i första stycket ovan, avseende all användning eller implementering av Specifikationen som sker före det datum ändringen publiceras. Läs dessa Tjänstvillkor då och då så att du känner till eventuella ändringar.

Sponsorerna förbehåller sig rätten att, när som helst och med eller utan föregående meddelande till dig, göra ändringar i Webbplatsöversiktsprotokollet och/eller Specifikationen, inklusive, och utan att begränsas till, ändringar som resulterar i att dina befintliga webbplatsöversiktsfiler inte längre överensstämmer med det ändrade protokollet. Sponsorerna har inget ansvar gentemot dig för sådana ändringar. Var och en av Sponsorerna förbehåller sig rätten att använda, eller inte använda, hela eller delar av Webbplatsöversiktsprotokollet, i alla eller någon av sina produkter eller tjänster, och ingen Sponsor ska vara skyldig att indexera, läsa eller på annat sätt använda någon Webbplatsöversikt som du publicerar. Utan att begränsa den allmänna innebörden av den tidigare texten, förbehåller sig var och en av Sponsorerna rätten att när som helst sluta använda Webbplatsöversiktsprotokollet i alla eller någon av sina produkter eller tjänster.

Ansvarsfriskrivning för garantier


Sponsorerna frånsäger sig allt ansvar för korrekthet, innehåll, fullständighet, tillförlitlighet, användbarhet och tillgänglighet av information eller material som visas på Webbplatsen. Sponsorerna frånsäger sig även allt ansvar för eventuell skada som uppstår till följd av användning av Specifikationen, eller av att information eller material laddas ned från eller används på internet via Webbplatsen.

WEBBPLATSEN, SPECIFIKATIONEN SAMT ALLT MATERIAL, ALL INFORMATION OCH ALLA TJÄNSTER SOM INKLUDERAS I WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER. SPONSORERNA OCH DERAS LICENSGIVARE FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN, I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG, ALLA UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA OCH LAGSTADGADE GARANTIER, INKLUSIVE, MEN UTAN ATT BEGRÄNSAS TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG I ÄGANDERÄTTEN. SPONSORERNA OCH DERAS LICENSGIVARE FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER AVSEENDE WEBBPLATSENS SÄKERHET, TILLFÖRLITLIGHET, AKTUALITET OCH PRESTANDA. SPONSORERNA OCH DERAS LICENSGIVARE FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER FÖR ALL INFORMATION OCH ALLA RÅD SOM MOTTAS VIA LÄNKAR SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ WEBBPLATSEN.

DU FÖRSTÅR OCH SAMTYCKER TILL ATT DU LADDAR NED ELLER PÅ ANNAT SÄTT ERHÅLLER MATERIAL ELLER DATA GENOM ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN EFTER EGET GOTTFINNANDE OCH PÅ EGEN RISK, SAMT ATT DU ENSAM ÄR ANSVARIG FÖR EVENTUELLA SKADOR SOM UPPSTÅR I DITT DATORSYSTEM ELLER FÖRLUST AV DATA SOM UPPSTÅR VID NEDLADDNING AV SÅDANT MATERIAL ELLER SÅDANA DATA.

Ansvarsbegränsning


SPONSORERNA ELLER DERAS LICENSGIVARE SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA GENTEMOT NÅGON ANVÄNDARE TILL FÖLJD AV ANVÄNDARENS ANVÄNDNING, FELAKTIGA ANVÄNDNING ELLER BEROENDE AV WEBBPLATSEN ELLER SPECIFIKATIONEN SOM HÄRRÖR FRÅN ANSPRÅK SOM RÖR DETTA AVTAL ELLER SAKEN DET AVSER. SÅDAN ANSVARSBEGRÄNSNING SKA GÄLLA FÖR ATT FÖRHINDRA INDRIVNING AV ERSÄTTNING FÖR DIREKTA, INDIREKTA OCH TILLFÄLLIGA SKADOR, FÖLJDSKADOR OCH SÄRSKILDA SKADOR SAMT STRAFFSKADESTÅND, OAVSETT OM ETT SÅDANT KRAV GRUNDAS PÅ GARANTI, AVTAL, SKADESTÅND (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET) ELLER PÅ ANNAT SÄTT (ÄVEN OM SPONSORERNA ELLER DERAS LICENSGIVARE HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ). SÅDAN ANSVARSBEGRÄNSNING SKA GÄLLA OAVSETT OM SKADORNA UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING ELLER FELAKTIG ANVÄNDNING OCH BEROENDE AV WEBBPLATSEN, AV OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER AV AVBROTT, TILLFÄLLIG AVSTÄNGNING ELLER STÄNGNING AV WEBBPLATSEN (INKLUSIVE SÅDANA SKADOR SOM TREDJE PART ÅDRAGIT SIG). DENNA BEGRÄNSNING GÄLLER OCKSÅ, UTAN BEGRÄNSNING, KOSTNADERNA FÖR UPPHANDLING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER ERSÄTTNINGSTJÄNSTER, FÖRLORAD VINST ELLER FÖRLORADE DATA. VIDARE SKA EN SÅDAN BEGRÄNSNING GÄLLA FÖR WEBBPLATSENS FUNKTION ELLER UTEBLIVNA FUNKTION SAMT ALL INFORMATION SOM VISAS PÅ, ÄR LÄNKAD TILL ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ÄR RELATERAD TILL WEBBPLATSEN. BEGRÄNSNINGEN SKA GÄLLA ÄVEN OM DET VÄSENTLIGA SYFTET MED ETT BEGRÄNSAT RÄTTSMEDEL INTE HAR FÖLJTS OCH I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS I LAG.

Integritet


Vi försöker inte på något sätt identifiera Webbplatsens användare som individer. Inga identifierande uppgifter samlas in från Webbplatsen och lämnas inte ut till någon tredje part för något ändamål. Icke-identifierande data som vi samlar in i samband med Webbplatsen används endast för att administrera servrar och allmän drift av Webbplatsen. Ovanstående gäller inte e-post som skickas för att kontakta e-postadresser som listas på Webbplatsen, vilken kan innehålla personligt identifierbar information, och som vi kommer att använda endast i den grad det är nödvändigt för att svara på tillämplig e-post.

Vi loggar HTTP-begäranden som skickas till Webbplatsen. Därför känner vi till den ursprungliga IP-adressen för en dator som begär en webbplats-URL. Vi loggar inte besökares specifika identitet. Vi kan analysera våra loggfiler för att ta reda på hur Webbplatsen används. Loggad information sparas och används för administration och forskning under obegränsad tid, men den delas inte med någon annan än Sponsorernas personal. Aggregerad, icke-identifierbar statistik som genereras från våra loggar kan användas för forskningsändamål.

Diverse bestämmelser


Dessa Tjänstvillkor ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten Kalifornien, utan att verkställa de lagkonfliktsbestämmelser som gäller där eller i den delstat eller det land du är bosatt i. Om en domstol i behörig jurisdiktion av någon anledning finner att någon bestämmelse i eller del av Tjänstvillkoren inte kan verkställas, kommer återstoden av Tjänstvillkoren att gälla med full kraft och verkan.

Dessa Tjänstvillkor utgör hela avtalet mellan dig och Sponsorerna med avseende på saken det avser, och ersätter alla tidigare eller samtidiga överenskommelser eller avtal, skriftliga eller muntliga, avseende denna sak. Varje undantag från någon bestämmelse i Tjänstvillkoren träder i kraft endast om det är skriftligt och undertecknat av alla Sponsorerna.