Servicevoorwaarden

Dit is een contract tussen u en alle sponsoren van IndexNow.org: Yandex N.V. en Microsoft Corporation (in deze overeenkomst gezamenlijk aangeduid als de "Sponsoren", "wij" of "ons"). Door de website van IndexNow.org te gebruiken (de "Website"),gaat u ermee akkoord aan de volgende gebruiksvoorwaarden (de "Servicevoorwaarden") gebonden te zijn.

Bereik van Servicevoorwaarden; Licentie


Deze Servicevoorwaarden zijn bepalend voor uw gebruik van de Website. De auteursrechten van de Sponsoren in de protocolspecificatie van de siteoverzichten, zoals gepubliceerd op de Website (de "Specificatie"), worden aan u in licentie gegeven onder de Creative Commons Attribution-ShareAlike License (versie 4.0). Anders dan de auteursrechten van de Sponsoren in deze Specificatie, worden geen intellectuele eigendomsrechten van welke aard dan ook toegekend of kunnen ontstaan onder deze Servicevoorwaarden of via uw gebruik van Siteoverzichten, uitdrukkelijk, impliciet of anderszins.

Wijzigingen in Website en Gebruiksvoorwaarden; Wijziging in Specificatie


We kunnen de Website aanpassen of beëindigen, voor welke reden dan ook, en zonder kennisgeving. We behouden ons ook het recht voor om deze Servicevoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder kennisgeving, en u gaat er expliciet mee akkoord dat u gebonden bent aan dergelijke wijzigingen wanneer deze op de Website zijn gepubliceerd. Niettegenstaande het voorgaande stemmen de Sponsoren ermee in dat geen enkele wijziging die we aanbrengen in deze Servicevoorwaarden de licentie verleend op grond van lid 1 hierboven beëindigen of wijzigen met betrekking tot elk gebruik of elke implementatie van de Specificatie die plaatsvindt vóór de datum waarop de wijziging is gepubliceerd. Raadpleeg deze Servicevoorwaarden van tijd tot tijd zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

De Sponsoren behouden zich het recht voor, te alle tijde, met of zonder kennisgeving aan u, om wijzigingen aan te brengen in het Siteoverzichtenprotocol en/of de Specificatie,inclusief maar niet beperkt tot, om wijzigingen door te voeren die tot gevolg hebben dat uw bestaande siteoverzichten niet compatibel meer zijn met het herziene protocol. De Sponsoren zullen geen aansprakelijkheid jegens u hebben inzake dergelijke wijzigingen. Elke sponsor behoudt zich het recht voor om het siteoverzichtprotocol in zijn geheel of gedeeltelijk te gebruiken, of niet te gebruiken, op bepaalde of alle producten of services, en geen enkele Sponsor is gehouden om een siteoverzicht gepubliceerd door u te indexeren, lezen of op andere manier gebruik van te maken. Onverminderd het algemene karakter van het bovenstaande behoudt elke Sponsor zich het recht voor om op elk moment het gebruik van het Siteoverzichtenprotocol te staken voor sommige of alle producten of services.

Vrijwaring van garantie


De Sponsoren wijzen elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid af voor de nauwkeurigheid, inhoud, volledigheid, betrouwbaarheid, of operationaliteit of beschikbaarheid van informatie or materiaal weergegeven op de Website. De Sponsoren wijzen ook elke verantwoordelijkheid af voor enige schade die ontstaat door het gebruik van de Specificatie of door het downloaden of opvragen van informatie of materiaal op internet via de Website.

DE WEBSITE, DE SPECIFICATIE EN AL HET MATERIAAL, INFORMATIE EN SERVICES OPGENOMEN IN DE WEBSITE WORDEN IN DE HUIDIGE STAAT GELEVERD, ZONDER ENKELE GARANTIES. DE SPONSOREN EN HUN LICENTIEVERLENERS WIJZEN UITDRUKKELIJK VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET ALLE EXPLICIETE, IMPLICIETE EN WETTELIJKE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES OMTRENT VERHANDELBAARHEID, VAN GARANTIES, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL EN HET NIET SCHENDEN VAN EIGENDOMSRECHTEN. DE SPONSOREN EN HUN LICENTIEVERLENERS WIJZEN ALLE GARANTIES AF MET BETREKKING TOT DE BEVEILIGING, BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID EN PRESTATIES VAN DE WEBSITE. DE SPONSOREN EN HUN LICENTIEVERLENERS WIJZEN ALLE GARANTIES AF VOOR ALLE INFORMATIE OF ADVIES VERKREGEN VIA KOPPELINGEN OP DE WEBSITE.

U BEGRIJPT EN AANVAARDT DAT U MATERIAAL OF GEGEVENS DOWNLOADT OF OP EEN ANDERE MANIER VERKRIJGT DOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE NAAR UW EIGEN GOEDDUNKEN EN OP UW EIGEN RISICO EN DAT UITSLUITEND U VERANTWOORDELIJK BENT VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS DAT HET RESULTAAT IS VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJK MATERIAAL OF GEGEVENS.

Beperking van aansprakelijkheid


DE SPONSOREN OF HUN LICENTIEVERLENERS KUNNEN ONDER GEEN BEDING AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD DOOR EEN GEBRUIKER UIT HOOFDE VAN HET GEBRUIK OF MISBRUIK DOOR DIE GEBRUIKER OF HET VERTROUWEN OP DE WEBSITE OF DE SPECIFICATIE VOORTVLOEIEND UIT ELKE VORDERING MET BETREKKING TOT DEZE OVEREENKOMST OF HET ONDERWERP ERVAN. EEN DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING IS VAN TOEPASSING TO PREVENT RECOVERY OF DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE, SPECIALE, MORELE EN PUNITIEVE SCHADE OF/WHETHER EEN DERGELIJKE VORDERING IS GEBASEERD OP GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), OF ANDERSZINS (ZELFS ALS DE SPONSOREN OF HUN LICENTIEVERLENERS VOORAF IN KENNIS ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADES). EEN DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING IS VAN TOEPASSING ONGEACHT OF DE SCHADES VOORTKOMEN UIT HET GEBRUIK OF MISBRUIK VAN EN VERTROUWEN OP DE WEBSITE, VAN DE ONMOGELIJKHEID OM DE WEBSITE TE GEBRUIKEN, OF DOOR ONDERBREKING, OPSCHORTING OF BEËINDIGING VAN DE WEBSITE (INCLUSIEF DERGELIJKE SCHADES GEMAAKT DOOR DERDEN). DEZE BEPERKING IS OOK VAN TOEPASSING, ZONDER BEPERKING, OP DE KOSTEN VAN AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, GEDERFDE WINSTEN OF VERLOREN GEGEVENS. EEN DERGELIJKE BEPERKING IS VERDER VAN TOEPASSING MET BETREKKING TOT DE PRESTATIE OF WANPRESTATIE VAN DE WEBSITE OF INFORMATIE DIE STAAT OP, OF IS GEKOPPELD OF OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDT MET, DE WEBSITE. EEN DERGELIJKE BEPERKING BLIJFT VAN KRACHT IN HET GEVAL WAARIN EEN BEPERKTE VERHAALSMOGELIJKHEID FAALT IN HAAR WEZENLIJKE DOEL EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET.

Privacy


We doen geen pogingen om gebruikers van de Website persoonlijk te identificeren. Er worden geen identificerende gegevens verzameld van de Website of verstrekt aan derden voor enig doel. Niet-identificerende gegevens die we verzamelen in verband met de Website worden alleen gebruikt voor serverbeheer en de algemene werking van de Website. Het voorgaande is niet van toepassing op e-mailberichten verzonden naar e-mailadressen van contactpersonen vermeld op de Website, die mogelijk persoonlijk identificeerbare informatie kunnen bevatten, en die we waar nodig uitsluitend gebruiken om te reageren op de toepasselijke e-mail.

We registeren http-aanvragen voor de Website. Bijgevolg zijn we op de hoogte van het oorspronkelijke IP-adres van een machine die een Website-URL aanvraagt. We registreren de specifieke identiteit van bezoekers niet. We kunnen onze logboekbestanden analyseren om te bepalen hoe de Website wordt gebruikt. Geregistreerde informatie wordt voor onbepaalde tijd bewaard als administratief en onderzoeksmateriaal, maar wordt alleen openbaar gemaakt aan het personeel van de Sponsoren. Geaggregeerde, niet-identificerende statistische gegevens gegenereerd aan de hand van onze logboeken kunnen worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden.

Diverse bepalingen


Deze Servicevoorwaarden worden beoordeeld en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Californië, waarbij geen rekening wordt gehouden met conflicterende wetsprincipes of met die van uw staat of land waarin u woont. Indien om welke reden ook een bevoegd gerecht van oordeel is dat een bepaling of deel van de Servicevoorwaarden niet afdwingbaar is, blijft de rest van de Servicevoorwaarden onverminderd van kracht.

Deze Servicevoorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en Sponsoren ter zake het onderwerp daarvan en krijgen voorrang op en vervangen alle voorafgaande of tijdelijke afspraken of overeenkomsten, geschreven of mondeling, met betrekking tot het onderwerp. Enigerlei verklaring van afstand van een bepaling van de Servicevoorwaarden is alleen van kracht indien deze schriftelijk is overeengekomen en ondertekend door alle Sponsoren.