Paslaugų teikimo sąlygos

Tai jūsų ir kiekvieno „IndexNow.org“ rėmėjo sutartis. „Yandex N.V.“ ir „Microsoft Corporation“ (bendrai šioje sutartyje vadinami „Rėmėjai“, „mes“ arba įvairiomis šio žodžio formomis). Naudodami „IndexNow.org“ svetainę (toliau – Svetainė), sutinkate būti saistomi toliau nurodytų sąlygų (toliau – Paslaugų teikimo sąlygos).

Paslaugų teikimo sąlygų taikymo sritis; licencija


Šios Paslaugų teikimo sąlygos reglamentuoja naudojimąsi Svetaine. Rėmėjų autorinės teisės į svetainių struktūrų protokolo specifikacijas, paskelbtas Svetainėje (toliau – Specifikacijos), jums yra licencijuojamos pagal „Creative Commons Attribution-ShareAlike“ licenciją (4.0 versiją). Išskyrus Rėmėjų autorines teises į šias Specifikacijas, jokios išreikštos, numanomos, ar kitokios intelektinės nuosavybės teisės pagal šias Paslaugų teikimo sąlygas arba naudojantis Svetainių struktūromis nėra suteikiamos.

Svetainės ir Sąlygų pokyčiai; Specifikacijų pokyčiai


Galime keisti arba nutraukti Svetainės veikimą dėl bet kokios priežasties ir be įspėjimo. Taip pat pasiliekame teisę be įspėjimo keisti šias Paslaugų teikimo sąlygas, o jūs aiškiai sutinkate būti saistomi tokių pakeitimų, paskelbus juos Svetainėje. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, Rėmėjai sutinka, kad jokie šių Paslaugų teikimo sąlygų pakeitimai nenutrauks arba nepakeis pagal 1 dalį suteiktos licencijos, taikomos Specifikacijų naudojimui ar įgyvendinimui iki pakeitimo paskelbimo dienos. Peržiūrėkite šias Paslaugų teikimo sąlygas, kad susipažintumėte su pakeitimais.

Rėmėjai pasilieka teisę bet kuriuo metu atlikti Svetainių struktūrų protokolo ir (arba) Specifikacijų pakeitimus, įskaitant, be apribojimų, pakeitimus, dėl kurių esami svetainių struktūrų failai nebeatitinka peržiūrėto protokolo. Apie įspėjimus jums gali būti pranešta, bet tai nėra privaloma. Rėmėjai jums neatsako už tokius pakeitimus. Kiekvienas Rėmėjas pasilieka teisę naudoti arba nesinaudoti Svetainių struktūrų protokolu ar jo dalimi bet kuriame ar visuose produktuose ar paslaugose, ir neprivalo indeksuoti, skaityti ar kitaip naudoti jūsų paskelbtos svetainės struktūros. Neapribojant bendro pirmiau išdėstytos informacijos pobūdžio, kiekvienas Rėmėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu nebenaudoti Svetainių struktūrų protokolo savo produktams ar paslaugoms.

Atsakomybės už pareiškimus apribojimas


Rėmėjai neprisiima jokios atsakomybės už Svetainėje rodomos informacijos ar medžiagos tikslumą, turinį, išsamumą, patikimumą, panaudojamumą ar prieinamumą. Rėmėjai taip pat neprisiima atsakomybės už žalą, susijusią su Specifikacijų naudojimu ar informacijos ar medžiagos internete atsisiuntimu ar prieiga prie bet per Svetainę.

SVETAINĖ, SPECIFIKACIJOS IR VISA Į SVETAINĘ ĮTRAUKTA MEDŽIAGA, INFORMACIJA IR PASLAUGOS TEIKIAMOS „TOKIOS, KOKIOS YRA“, BE JOKIŲ GARANTIJŲ. RĖMĖJAI IR JŲ LICENCIJŲ IŠDAVĖJAI AIŠKIAI, TIEK, KIEK LEIDŽIA ĮSTATYMAI, ATSISAKO AIŠKIŲ, NUMANOMŲ IR ĮSTATYMINIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, TINKAMUMO PARDUOTI, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR NUOSAVYBĖS TEISIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. RĖMĖJAI IR JŲ LICENCIJŲ IŠDAVĖJAI NETEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ DĖL SVETAINĖS SAUGUMO, PATIKIMUMO, SAVALAIKIŠKUMO IR VEIKIMO. RĖMĖJAI IR JŲ LICENCIJŲ IŠDAVĖJAI NETEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ DĖL INFORMACIJOS AR PATARIMŲ, GAUTŲ NAUDOJANTIS SVETAINĖJE PATEIKTAIS SAITAIS.

JŪS SUPRANTATE IR SUTINKATE, KAD MEDŽIAGĄ AR DUOMENIS ATSISIUNČIATE AR KITAIP GAUNATE NAUDODAMIESI SVETAINE SAVO NUOŽIŪRA IR PATYS PRISIIMDAMI RIZIKĄ, IR KAD BŪSITE ATSAKINGI UŽ BET KOKĮ KOMPIUTERIO SISTEMOS PAŽEIDIMĄ AR DUOMENŲ PRARADIMĄ, ATSIRANDANTĮ ATSISIUNČIANT MEDŽIAGĄ AR DUOMENIS.

Atsakomybės apribojimas


RĖMĖJAI AR JŲ LICENCIJŲ IŠDAVĖJAI NĖRA ATSAKINGI NAUDOTOJUI UŽ TAI, KAD ŠIS NAUDOJASI AR NESINAUDOJA SVETAINE AR SPECIFIKACIJOMIS, TUO ATVEJU, JEI PATEIKIAMAS SU ŠIA SUTARTIMI AR JOS DALYKU SUSIJĘS REIKALAVIMAS. TOKS ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS TAIKOMAS SIEKIANT IŠVENGTI TIESIOGINĖS, NETIESIOGINĖS, ATSITIKTINĖS, PASEKMINĖS, YPATINGOSIOS, PAVYZDINĖS IR BAUDŽIAMOSIOS ŽALOS, NEATSIŽVELGIANT Į TAI, AR REIKALAVIMAS GRINDŽIAMAS GARANTIJA, SUTARTIMI, DELIKTU (ĮSKAITANT APLAIDUMĄ), AR KITU PAGRINDU (NET JEI RĖMĖJAMS AR JŲ LICENCIJOS IŠDAVĖJAMS PRANEŠTA APIE TOKIOS ŽALOS TIKIMYBĘ). ŠIS ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS TAIKOMAS, NEATSIŽVELGIANT Į TAI, AR ŽALA ATSIRANDA DĖL INTERNETO SVETAINĖS NAUDOJIMO, NETINKAMO NAUDOJIMO AR RĖMIMOSI JOJE PATEIKTA INFORMACIJA, DĖL NEGALĖJIMO NAUDOTIS INTERNETO SVETAINE, AR DĖL SVETAINĖS VEIKLOS SUTRIKIMO, SUSTABDYMO AR NUTRAUKIMO (ĮSKAITANT TOKIĄ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PATIRTĄ ŽALĄ). ŠIS APRIBOJIMAS TAIKOMAS IR PAKAITINIŲ PREKIŲ AR PASLAUGŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDOMS, PRARASTAM PELNUI AR PRARASTIEMS DUOMENIMS. ŠIS APRIBOJIMAS TAIP PAT TAIKOMAS SVETAINĖS ARBA BET KOKIOS INFORMACIJOS, KURI PATEIKIAMA SVETAINĖJE ARBA YRA SU JA SUSIJUSI, VEIKIMUI ARBA NEVEIKIMUI. APRIBOJIMAS TAIKOMAS NEPAISANT ESMINIŲ RIBOTOS TEISĖS GYNIMO PRIEMONĖS TIKSLŲ NEVYKDYMO IR TIEK, KIEK LEIDŽIA ĮSTATYMAI.

Privatumas


Nesistengiame asmeniškai identifikuoti Svetainės naudotojų. Svetainėje nerenkami ir trečiosioms šalims neatskleidžiami jokie identifikuojantys duomenys. Renkami neidentifikuojantys duomenys, susiję su Svetaine, naudojami tik serveriui administruoti ir Svetainės veiklai palaikyti. Tai netaikoma el. laiškams, siunčiamiems Svetainėje nurodytais kontaktiniais el. pašto adresais, kuriuose gali būti asmens tapatybę nustatyti leidžianti informacija ir kuriuos naudosime tik tiek, kiek būtina atsakant į atitinkamą el. laišką.

Registruojame „http“ užklausas Svetainei. Todėl žinome mašinos, prašančios Svetainės URL, pradinį IP adresą. Neregistruojame lankytojų tapatybės. Galime analizuoti savo žurnalų failus, kad nustatytume, kaip naudojama Svetainė. Registruota informacija laikoma neribotą laiką administraciniais ir tyrimo tikslais, tačiau ji atskleidžiama tik Rėmėjų darbuotojams. Apibendrinta, neidentifikuojanti statistika, gauta iš mūsų žurnalų, gali būti naudojama tyrimų tikslais.

Įvairios nuostatos


Šios Paslaugų teikimo sąlygos bus reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Kalifornijos valstijos įstatymus, neįsigaliojant juose arba faktinėje jūsų valstijoje ar gyvenamojoje šalyje numatytoms įstatymams prieštaraujančioms nuostatoms. Jei kompetentingos jurisdikcijos teismas dėl kokių nors priežasčių mano, kad kuri nors Paslaugų teikimo sąlygų nuostata ar jos dalis yra neįgyvendinama, likusi Paslaugų teikimo sąlygų dalis ir toliau galios visa apimtimi.

Šios Paslaugų teikimo sąlygos sudaro visą jūsų ir Rėmėjų susitarimą dėl numatyto dalyko ir pakeičia visus ankstesnius ar tuo pačiu metu galiojančius rašytinius ar žodinius susitarimus dėl šio dalyko. Bet koks Paslaugų teikimo sąlygų nuostatos atsisakymas galios tik tuo atveju, jei bus sudarytas raštu ir jį pasirašys visi Rėmėjai.