Pakalpojuma noteikumi

Šis līgums tiek noslēgts starp jums un katru IndexNow.org sponsoru: Yandex N.V. un Microsoft Corporation (šajā līgumā kopā saukti kā “Sponsori”, “mēs” vai “mūsu”). Izmantojot vietni IndexNow.org (“Vietne”), jūs piekrītat, ka šie noteikumi (“Pakalpojuma noteikumi”) jums ir saistoši.

Pakalpojuma sniegšanas noteikumu ietvars; Licence


Šie Pakalpojuma sniegšanas noteikumi pārrauga Vietnes izmantošanu. Sponsoru autortiesības vietnes kartes specifikācijā, kas publicēta Vietnē (“Specifikācija”), tiek jums licencētas saskaņā ar Creative Commons Attribution-ShareAlike licenci (versija 4.0). Izņemot Sponsoru autortiesības šajā Specifikācijā, saskaņā ar šiem Pakalpojuma sniegšanas noteikumiem vai izmantojot Vietnes kartes tiešā, netiešā veidā vai kā citādi, netiek piešķirtas un nerodas nekāda veida intelektuālā īpašuma tiesības.

Izmaiņas Vietnē un Noteikumos; Izmaiņas Specifikācijā


Mēs varam modificēt vai pārtraukt tīmekļa vietni jebkāda iemesla dēļ un bez iepriekšēja brīdinājuma. Tāpat paturam tiesības laiku pa laikam bez brīdinājuma mainīt šos Pakalpojuma sniegšanas noteikumus, un jūs piekrītat, ka šādas izmaiņas kļūst saistošas pēc publicēšanas Vietnē. Neskatoties uz iepriekš minēto, Sponsori piekrīt, ka nekādas izmaiņas, ko mēs izdarām šajos Pakalpojuma sniegšanas noteikumos, neizbeigs vai nemainīs saskaņā ar 1. punktu piešķirto licenci attiecībā uz jebkuru Specifikācijas lietošanu vai ieviešanu, kas notikusi pirms datuma, kad izmaiņas tiek publicētas. Lūdzu, laiku pa laikam pārskatiet šos Pakalpojuma sniegšanas noteikumus, lai saņemtu informāciju par izmaiņām.

Sponsori patur tiesības jebkurā laikā ar vai bez jūsu ziņas veikt izmaiņas Vietas karšu protokolā un/vai Specifikācijā, tostarp bez ierobežojumiem veikt izmaiņas, kuru rezultātā jūsu esošie vietņu karšu faili kļūtu neatbilstoši pārskatītajam protokolam. Sponsori nav atbildīgi par šādām izmaiņām. Katrs no Sponsoriem patur tiesības pilnībā vai daļēji izmantot vai neizmantot Vietnes karšu protokolu par jebkuru vai visiem saviem produktiem vai pakalpojumiem, un neviens Sponsors neuzliek pienākumu indeksēt, lasīt vai citādi izmantot jebkuru jūsu publicēto vietnes karti. Neierobežojot iepriekš minētā vispārīgumu, katrs no Sponsoriem patur tiesības jebkurā laikā pārtraukt Vietnes karšu protokola izmantošanu attiecībā uz jebkuru vai visiem tā produktiem vai pakalpojumiem.

Garantiju atruna


Sponsori neuzņemas nekādu atbildību vai saistības par Vietnē parādītās informācijas vai materiāla precizitāti, saturu, pilnīgumu, uzticamību vai darbināmību vai pieejamību. Sponsori arī atsakās no jebkādas atbildības par kaitējumu, ko rada Specifikācijas izmantošana vai jebkuras informācijas vai materiālu lejupielāde vai piekļuve tiem internetā, izmantojot Vietni.

VIETNE, SPECIFIKĀCIJA UN VISI VIETNĒ IEKĻAUTIE MATERIĀLI, INFORMĀCIJA UN PAKALPOJUMI TIEK NODROŠINĀTI “KĀ IR”, BEZ JEBKĀDĀM GARANTIJĀM. SPONSORI UN TO LICENCIĀRI SKAIDRI LIKUMĀ PIEĻAUTAJĀ PILNĀKAJĀ APMĒRĀ ATSAKĀS NO VISĀM TIEŠAJĀM, NETIEŠAJĀM UN LIKUMĀ NOTEIKTAJĀM GARANTIJĀM, TOSTARP, BEZ IEROBEŽOJUMA, GARANTIJĀM PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, ATBILSTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN ĪPAŠUMTIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU. SPONSORI UN TO LICENCIĀRI ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM GARANTIJĀM ATTIECĪBĀ UZ VIETNES DROŠĪBU, UZTICAMĪBU, SAVLAICĪGUMU UN VEIKTSPĒJU. SPONSORI UN TO LICENCIĀRI ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM GARANTIJĀM ATTIECĪBĀ UZ JEBKĀDU INFORMĀCIJU VAI IETEIKUMIEM, KAS SAŅEMTI, IZMANTOJOT VIETNĒ SNIEGTĀS SAITES.

JŪS SAPROTAT UN PIEKRĪTAT, KA LEJUPIELĀDĒJAT VAI KĀ CITĀDI IEGŪSTAT MATERIĀLUS VAI DATUS, IZMANTOJOT VIETNI PĒC JŪSU IESKATIEM UN UZŅEMOTIES RISKU, UN KA ESAT PILNĪBĀ ATBILDĪGS PAR VISIEM DATORSISTĒMAS BOJĀJUMIEM VAI DATU ZUDUMIEM, KAS RODAS NO ŠĀDU MATERIĀLU VAI DATU LEJUPIELĀDES.

Atbildības ierobežošana


NEKĀDOS APSTĀKĻOS SPONSORI VAI TO LICENCIĀRI NAV ATBILDĪGI PRET JEBKURU LIETOTĀJU SAISTĪBĀ AR ŠĪ LIETOTĀJA IZMANTOŠANU VAI ĻAUNPRĀTĪGU IZMANTOŠANU, VAI PAĻAUŠANOS UZ TĪMEKĻA VIETNI, VAI SPECIFIKĀCIJU, KAS IZRIET NO JEBKĀDĀM PRASĪBĀM, KURAS SAISTĪTAS AR ŠO LĪGUMU VAI TĀ PRIEKŠMETU. ŠĀDU ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMU PIEMĒRO, LAI NOVĒRSTU TIEŠU, NETIEŠU, NEJAUŠU, IZRIETOŠU, ĪPAŠU, PRIEKŠZĪMĪGU UN ATLĪDZINOŠU ZAUDĒJUMU PIEDZIŅU, NEATKARĪGI NO TĀ, VAI ŠĀDA PRASĪBA IR BALSTĪTA UZ GARANTIJU, LĪGUMU, PĀRKĀPUMU (TOSTARP NOLAIDĪBU) VAI KĀ CITĀDI (PAT JA SPONSORIEM VAI TO LICENCIĀRIEM IR PAZIŅOTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU). ŠĀDU ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMU PIEMĒRO NEATKARĪGI NO TĀ, VAI ZAUDĒJUMU IEMESLS IR TĪMEKĻA VIETNES IZMANTOŠANA VAI ĻAUNPRĀTĪGA IZMANTOŠANA UN PAĻAUŠANĀS UZ TO, TĪMEKĻA VIETNES LIETOŠANAS NESPĒJA VAI TĪMEKĻA VIETNES DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA, APTURĒŠANA VAI IZBEIGŠANA (TOSTARP ŠĀDA KAITĒJUMA NODARĪŠANA TREŠAJĀM PERSONĀM). ŠIS IEROBEŽOJUMS BEZ IEROBEŽOJUMIEM ATTIECAS ARĪ UZ AIZSTĀJĒJPREČU VAI PAKALPOJUMU IEPIRKUMA IZMAKSĀM, ZAUDĒTO PEĻŅU VAI ZAUDĒTAJIEM DATIEM. ŠĀDU IEROBEŽOJUMU PIEMĒRO ARĪ ATTIECĪBĀ UZ TĪMEKĻA VIETNES VEIKTSPĒJU VAI VEIKTSPĒJAS TRŪKUMU, VAI JEBKĀDU INFORMĀCIJU, KAS IR IEKĻAUTA VIETNĒ, VAI IR SAISTĪTA AR ŠO VIETNI, VAI JEBKĀDĀ VEIDĀ UZ TO ATTIECAS. ŠĀDUS IEROBEŽOJUMUS PIEMĒRO NEATKARĪGI NO TĀ, VAI KĀDAM IEROBEŽOTAM TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKLIM NAV BIJUŠA BŪTISKA MĒRĶA UN CIKTĀL TO PIEĻAUJ LIKUMS.

Privātums


Mēs necenšamies personīgi identificēt Vietnes lietotājus. No Vietnes netiek vākti identificējoši dati, un nekādā nolūkā tie netiek izpausti trešajām pusēm. Neidentificējošie dati, kurus mēs apkopojam saistībā ar vietni, tiek izmantoti tikai servera administrēšanai un vispārējai tīmekļa vietnes darbībai. Iepriekš minētais neattiecas uz e-pastu, kas nosūtīts uz kontaktpersonu e-pasta adresēm, kuras norādītas Vietnē un kurās varētu būt personu identificējoša informācija, un kuras mēs izmantosim tikai, lai atbildētu uz attiecīgo e-pastu.

Mēs Vietnē reģistrējam http pieprasījumus. Tāpēc mēs zinām, kāda ir tā iekārtas IP adrese, kura pieprasa Vietnes URL. Mēs nereģistrējam apmeklētāju konkrēto identitāti. Mēs varam analizēt mūsu žurnālfailus, lai noteiktu, kā tiek izmantota šī Vietne. Reģistrētā informācija tiek glabāta kā administratīvs un pētniecisks materiāls, bet tā netiek izpausta nekā citādi kā vien Sponsoru personālam. Apkopotu, neidentificējamu statistiku, kas iegūta no mūsu žurnāliem, var izmantot pētniecības nolūkiem.

Dažādi noteikumi


Šos Pakalpojuma sniegšanas noteikumus reglamentē un interpretē saskaņā ar Kalifornijas štata likumiem, neņemot vērā to pretrunas ar likumu nosacījumiem vai jūsu esošā štata vai dzīvesvietas valsts nosacījumiem. Ja kompetentās jurisdikcijas tiesa kāda iemesla dēļ uzskata, ka kāds noteikums vai kāda Pakalpojuma sniegšanas noteikumu daļa nav izpildāma, Pakalpojuma sniegšanas noteikumu atlikusī daļa paliek spēkā pilnā apmērā.

Šie Pakalpojuma sniegšanas noteikumi ir visa vienošanās starp jums un Sponsoriem attiecībā uz šo tematu, un tie aizstāj un aizvieto visas iepriekšējās vai esošās rakstiskās vai mutvārdu vienošanās vai norunas attiecībā uz šo tematu. Jebkāda atteikšanās no Pakalpojuma sniegšanas noteikumiem būs spēkā tikai tad, ja to rakstiski būs parakstījuši visi Sponsori.