Podmínky služby

Toto je smlouva mezi vámi a každým ze sponzorů služby IndexNow.org: Yandex N.V. a Microsoft Corporation (v této smlouvě souhrnně označované jako „sponzoři“, „my“, „nám“ nebo „nás“). Používáním webové stránky IndexNow.org („webová stránka“) souhlasíte, že budete dodržovat následující obchodní podmínky („podmínky služby“).

Rozsah podmínek služby; Licence


Tyto podmínky služby řídí vaše používání webové stránky. Autorská práva sponzorů ve specifikacích mapy webu, které jsou publikovány na webové stránce („specifikace“), jsou vám poskytována na základě licence Creative Commons Attribution-ShareAlike License (verze 4.0). Kromě autorských práv sponzorů v těchto specifikacích žádná duševní práva žádného typu nejsou udělena ani nemohou nastat na základě těchto podmínek služby ani prostřednictvím vašeho používání mapy webu, a to ať vyjádřená, naznačená nebo jiná.

Změny webové stránky a obchodních podmínek; Změny specifikací


Webovou stránku můžeme z jakéhokoli důvodu a bez předchozího oznámení změnit nebo ukončit. Vyhrazujeme si také právo tyto podmínky služby čas od času bez předchozího oznámení změnit a vy výslovně souhlasíte, že se budete těmito změnami řídit, jakmile budou zveřejněny na webové stránce. Bez ohledu na výše uvedené sponzoři souhlasí, že žádná změna, kterou v těchto podmínkách služby provedeme, neukončí ani nezmění licenci udělenou na základě odstavce 1 výše, s ohledem na jakékoli použití nebo zavedení specifikací, které proběhlo před datem, kdy byly změny zveřejněny. Občas si tyto podmínky služby projděte, abyste byli o těchto změnách informováni.

Sponzoři si vyhrazují právo kdykoli a bez předchozího oznámení provádět změny v protokolu mapy webu a/nebo ve specifikacích, mimo jiné včetně provádění změn, které vedou k tomu, že vaše existující soubory mapy webu přestanou vyhovovat revidovanému protokolu. Sponzoři vůči vám neponesou za takové změny žádnou odpovědnost. Všichni sponzoři si vyhrazují právo používat nebo nepoužívat celý protokol mapy webu nebo jeho část v kterýchkoli nebo všech svých produktech nebo službách a žádní sponzoři nejsou povinni indexovat, číst nebo jinak využívat žádnou mapu webu, kterou jste publikovali. Bez omezení výše uvedených obecných výroků si všichni sponzoři vyhrazují právo kdykoli ukončit používání protokolu mapy webu v kterýchkoli nebo všech svých produktech nebo službách.

Odmítnutí záruk


Sponzoři odmítají jakoukoli a veškerou odpovědnost nebo závazky za přesnost, obsah, úplnost, spolehlivost, funkčnost nebo dostupnost informací nebo materiálů uvedených na webové stránce. Sponzoři odmítají také jakoukoli odpovědnost za škody vyplývající z používání specifikací nebo stahování informací nebo materiálů na internetu prostřednictvím webové stránky či za přístup k nim.

WEBOVÁ STRÁNKA, SPECIFIKACE A VŠECHNY MATERIÁLY, INFORMACE A SLUŽBY OBSAŽENÉ NA WEBOVÉ STRÁNCE JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK. SPONZOŘI A POSKYTOVATELÉ JEJICH LICENCE DO MAXIMÁLNÍ MÍRY POVOLENÉ ZÁKONEM VÝSLOVNĚ ODMÍTAJÍ VŠECHNY VYJÁDŘENÉ, NAZNAČENÉ A ZÁKONNÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ VLASTNICKÝCH PRÁV. SPONZOŘI A POSKYTOVATELÉ JEJICH LICENCE ODMÍTAJÍ JAKÉKOLI ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, VČASNOSTI A VÝKONU WEBOVÉ STRÁNKY. SPONZOŘI A POSKYTOVATELÉ JEJICH LICENCE ODMÍTAJÍ JAKÉKOLI ZÁRUKY ZA JAKÉKOLI INFORMACE NEBO RADY PŘIJATÉ PROSTŘEDNICTVÍM JAKÝCHKOLI ODKAZŮ UVEDENÝCH NA WEBOVÉ STRÁNCE.

ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE, ŽE MATERIÁLY NEBO DATA STAHUJETE NEBO JINAK ZÍSKÁVÁTE PROSTŘEDNICTVÍM POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY Z VAŠEHO VLASTNÍHO ROZHODNUTÍ A NAŠE VLASTNÍ RIZIKO A ŽE PONESETE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ŠKODY NA VAŠEM POČÍTAČOVÉM SYSTÉMU NEBO ZTRÁTY DAT KVŮLI STAŽENÍ TAKOVÝCH MATERIÁLŮ NEBO DAT.

Omezení odpovědnosti


ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDOU SPONZOŘI ANI POSKYTOVATELÉ JEJICH LICENCE ODPOVĚDNÍ VŮČI ŽÁDNÉMU UŽIVATELI KVŮLI TOMU, ŽE UŽIVATEL POUŽÍVAL NEBO ZNEUŽÍVAL WEBOVOU STRÁNKU NEBO SPECIFIKACE NEBO SE NA NĚ SPOLÉHAL, V SOUVISLOSTI S JAKÝMIKOLI NÁROKY SOUVISEJÍCÍMI S TOUTO SMLOUVOU NEBO TĚMITO ZÁLEŽITOSTMI. MĚLA BY BÝT UPLATNĚNA TAKOVÁ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, KTERÁ ZABRÁNÍ OBNOVENÍ PŘÍMÝCH, NEPŘÍMÝCH, NÁHODNÝCH, NÁSLEDNÝCH, ZVLÁŠTNÍCH A EXEMPLÁRNÍCH ŠKOD A ODŠKODNÉHO S REPRESIVNÍ FUNKCÍ, AŤ UŽ TYTO NÁROKY VYCHÁZÍ ZE ZÁRUKY, SMLOUVY NEBO PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI) NEBO JINAK (I KDYŽ SPONZOŘI NEBO POSKYTOVATELÉ JEJICH LICENCE BYLI O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNI). TAKOVÉ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI BY MĚLO BÝT UPLATNĚNO, AŤ UŽ ŠKODY VYPLÝVAJÍ Z POUŽÍVÁNÍ NEBO ZNEUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY NEBO SPOLÉHÁNÍ SE NA NI, Z NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT WEBOVOU STRÁNKU NEBO Z PŘERUŠENÍ, POZASTAVENÍ NEBO UKONČENÍ WEBOVÉ STRÁNKY (VČETNĚ TAKOVÝCH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH TŘETÍMI STRANAMI). TOTO OMEZENÍ BY MĚLO BÝT TAKÉ UPLATNĚNO MIMO JINÉ NA NÁKLADY NA ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, ZTRACENÉHO ZISKU NEBO ZTRACENÝCH DAT. TAKOVÉ OMEZENÍ BUDE PLATIT TAKÉ S OHLEDEM NA PLNĚNÍ NEBO NEPLNĚNÍ WEBOVÉ STRÁNKY NEBO JAKÝCHKOLI INFORMACÍ, KTERÉ SE OBJEVÍ NA WEBOVÉ STRÁNCE, JSOU S NÍ PROPOJENY NEBO S NÍ JAKKOLI SOUVISÍ. TAKOVÉ OMEZENÍ BUDE PLATIT BEZ OHLEDU NA SELHÁNÍ ZÁKLADNÍHO ÚČELU JAKÉHOKOLI OMEZENÉHO NÁPRAVNÉHO PROSTŘEDKU A DO MAXIMÁLNÍ MÍRY POVOLENÉ ZÁKONEM.

Ochrana osobních údajů


Nečiníme žádné kroky pro osobní identifikaci uživatelů na webové stránce. Z webové stránky neshromažďujeme žádné identifikační údaje ani je nesdělujeme žádným třetím stranám a pro žádné účely. Jiné než identifikační údaje, které shromažďujeme v souvislosti s webovou stránkou, se používají pouze pro účely správy serveru a obecný provoz webové stránky. Výše uvedené se nevztahuje na e-mail odeslaný na kontaktní adresy uvedené na webové stránce, který může obsahovat osobní identifikační údaje, které budete používat pouze tak, jak je nutné k tomu, abychom mohli na příslušný e-mail odpovědět.

Požadavky http na webové stránce zaznamenáváme. V důsledku toho je nám předána IP adresa zařízení, ze kterého požadavek na adresu URL webové stránky pochází. Konkrétní identitu návštěvníků nezaznamenáváme. Naše soubory protokolů můžeme analyzovat, abychom mohli určit, jak je webová stránka používána. Zaznamenané informace jsou uchovávány po dobu neurčitou jako materiály pro administrativu a výzkum, ale kromě zaměstnanců sponzorů nejsou s nikým sdíleny. Souhrnné neidentifikovatelné statistiky z našich protokolů mohou být používány pro účely výzkumu.

Různá ustanovení


Tyto podmínky služby se řídí a byly sestaveny v souladu se zákony státu Kalifornie, aniž by uváděly v platnost zákonná ustanovení nebo nařízení vašeho státu nebo země pobytu. Pokud soud nebo kompetentní jurisdikce z jakéhokoli důvodu usoudí, že kterékoli ustanovení nebo část podmínek služby nejsou vymahatelné, zbývající část podmínek služby bude nadále plně platná a účinná.

Tyto podmínky služby ustanovují celou smlouvu mezi vámi a sponzory týkající se zde popsané záležitosti a ruší nebo nahrazuje všechna předchozí nebo souběžné úmluvy nebo dohody, ať už písemné nebo ústní, týkající se této záležitosti. Jakékoli zřeknutí se kterýchkoli ustanovení podmínek služby bude platit, pouze pokud bude podáno písemně a pokud je podepíší všichni sponzoři.