Điều khoản dịch vụ

Đây là hợp đồng giữa bạn và mỗi nhà tài trợ của IndexNow.org: Yandex N.V. và Tập đoàn Microsoft (gọi chung là “các Nhà tài trợ” hay “chúng tôi” trong thỏa thuận này). Khi sử dụng trang web IndexNow.org (“Trang web”), bạn đồng ý tuân thủ bắt buộc các điều khoản và điều kiện sau đây ("Điều khoản dịch vụ").

Phạm vi điều khoản dịch vụ; giấy phép


Điều khoản dịch vụ này chi phối việc bạn sử dụng Trang web. Bản quyền của các Nhà tài trợ trong thông số kỹ thuật cho giao thức sơ đồ trang web được xuất bản trên Trang web (“Thông số kỹ thuật”) được cấp phép cho bạn theo Giấy phép ghi công-chia sẻ tương tự Creative Commons (phiên bản 4.0). Ngoài bản quyền của các Nhà tài trợ trong Thông số kỹ thuật này, không có loại quyền sở hữu trí tuệ nào được cấp hay có thể phát sinh theo Điều khoản dịch vụ này hoặc thông qua việc bạn sử dụng Sơ đồ trang web, dù là theo cách rõ ràng, ngầm định hay cách khác.

Thay đổi về trang web và điều khoản và điều kiện; thay đổi về thông số kỹ thuật


Chúng tôi có thể sửa đổi hay chấm dứt Trang web vì mọi lý do mà không cần thông báo. Chúng tôi cũng bảo lưu quyền sửa đổi Điều khoản dịch vụ này tùy theo từng thời điểm mà không cần thông báo và bạn đồng ý rõ ràng việc tuân thủ bắt buộc các sửa đổi này khi được đăng tải trên Trang web. Mặc dù có các điều khoản ở trên, các Nhà tài trợ đồng ý rằng không có sự thay đổi nào mà chúng tôi thực hiện đối với Điều khoản dịch vụ này sẽ chấm dứt hay sửa đổi giấy phép được cấp theo đoạn 1 ở trên về việc sử dụng hay triển khai Thông số kỹ thuật trước khi thay đổi đó được công bố. Thỉnh thoảng hãy đọc lại Điều khoản dịch vụ này để nắm được bất cứ thay đổi nào.

Các Nhà tài trợ sẽ luôn bảo lưu quyền thực hiện thay đổi (có hoặc không có thông báo cho bạn) đối với giao thức và/hoặc Thông số kỹ thuật của Sơ đồ trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thay đổi dẫn đến việc tệp sơ đồ trang web hiện tại của bạn không tuân thủ với giao thức đã sửa đổi. Các Nhà tài trợ sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nào với bạn về thay đổi như vậy. Mỗi Nhà tài trợ bảo lưu quyền sử dụng hay không sử dụng toàn bộ hoặc một phần giao thức Sơ đồ trang web trên bất cứ hay tất cả các sản phẩm, dịch vụ của họ; không Nhà tài trợ nào có nghĩa vụ phải lập chỉ mục, đọc hay sử dụng sơ đồ trang web mà bạn đã xuất bản. Mỗi Nhà tài trợ bảo lưu quyền dừng sử dụng giao thức Sơ đồ trang web trên bất cứ hay tất cả các sản phẩm, dịch vụ của họ tại mọi thời điểm mà không giới hạn tính tổng quát của các điều khoản nêu trên.

Tuyên bố từ chối bảo đảm


Các Nhà tài trợ từ chối mọi trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý về tính chính xác, nội dung, tính đầy đủ, độ tin cậy, khả năng sử dụng hay tính khả dụng của thông tin, tài liệu được hiển thị trên Trang web. Các Nhà tài trợ cũng từ chối mọi trách nhiệm về thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng Thông số kỹ thuật hay tải xuống, truy cập thông tin hoặc tài liệu trên Internet thông qua Trang web.

TRANG WEB, THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ MỌI TÀI LIỆU, THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ CÓ TRÊN TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP "THEO NGUYÊN TRẠNG" MÀ KHÔNG CÓ BẤT CỨ HÌNH THỨC BẢO ĐẢM NÀO. CÁC NHÀ TÀI TRỢ VÀ BÊN CẤP PHÉP CỦA HỌ TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM RÕ RÀNG, NGẦM ĐỊNH VÀ THEO QUY ĐỊNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ VIỆC KHÔNG VI PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRONG PHẠM VI TỐI ĐA MÀ LUẬT PHÁP CHO PHÉP. CÁC NHÀ TÀI TRỢ VÀ BÊN CẤP PHÉP CỦA HỌ TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM VỀ BẢO MẬT, ĐỘ TIN CẬY, TÍNH KỊP THỜI VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TRANG WEB. CÁC NHÀ TÀI TRỢ VÀ BÊN CẤP PHÉP CỦA HỌ TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM VỀ TẤT CẢ CÁC THÔNG TIN HAY LỜI KHUYÊN NHẬN ĐƯỢC THÔNG QUA BẤT CỨ LIÊN KẾT NÀO ĐƯỢC TRANG WEB CUNG CẤP.

BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG BẠN TẢI XUỐNG HAY BẰNG CÁCH KHÁC CÓ ĐƯỢC TÀI LIỆU HOẶC DỮ LIỆU THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA RIÊNG MÌNH VÀ TỰ CHỊU RỦI RO; BẠN SẼ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO MỌI THIỆT HẠI ĐỐI VỚI HỆ THỐNG MÁY TÍNH HAY VIỆC MẤT DỮ LIỆU CỦA BẠN PHÁT SINH TỪ HÀNH ĐỘNG TẢI XUỐNG TÀI LIỆU, DỮ LIỆU ĐÓ.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý


TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CÁC NHÀ TÀI TRỢ HOẶC BÊN CẤP PHÉP CỦA HỌ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẤT CỨ NGƯỜI DÙNG NÀO VỀ VIỆC NGƯỜI DÙNG SỬ DỤNG, SỬ DỤNG SAI CÁCH HOẶC DỰA VÀO TRANG WEB HAY THÔNG SỐ KỸ THUẬT PHÁT SINH TỪ KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN THỎA THUẬN NÀY HAY NỘI DUNG CHÍNH CỦA THỎA THUẬN. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀY ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐỂ TRÁNH VIỆC BỒI THƯỜNG CHO CÁC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, HẬU QUẢ, ĐẶC BIỆT, TRỪNG PHẠT VÀ XỬ PHẠT CHO DÙ KHIẾU NẠI ĐƯỢC DỰA TRÊN BẢO HÀNH, HỢP ĐỒNG, SAI LẦM CÁ NHÂN (KỂ CẢ DO SƠ SUẤT) HOẶC LÝ DO KHÁC (NGAY CẢ KHI CÁC NHÀ TÀI TRỢ HOẶC BÊN CẤP PHÉP CỦA HỌ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI ĐÓ). GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀY ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO DÙ THIỆT HẠI PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC SỬ DỤNG SAI CÁCH VÀ DỰA VÀO TRANG WEB, TỪ VIỆC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG TRANG WEB HAY TỪ VIỆC TRANG WEB GIÁN ĐOẠN, TẠM DỪNG HOẶC CHẤM DỨT (BAO GỒM CẢ CÁC THIỆT HẠI MÀ BÊN THỨ BA PHẢI CHỊU). NGOÀI CÁC CHI PHÍ KHÁC, GIỚI HẠN NÀY CŨNG ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO CÁC CHI PHÍ MUA HÀNG HÓA HAY DỊCH VỤ THAY THẾ, TỔN THẤT LỢI NHUẬN HAY MẤT MÁT DỮ LIỆU. GIỚI HẠN NÀY CÒN ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO VIỆC HOẠT ĐỘNG HAY KHÔNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRANG WEB HOẶC BẤT CỨ THÔNG TIN NÀO XUẤT HIỆN TRÊN TRANG WEB, ĐƯỢC LIÊN KẾT HAY LIÊN QUAN THEO BẤT CỨ CÁCH NÀO ĐẾN TRANG WEB. GIỚI HẠN NÀY ĐƯỢC ÁP DỤNG BẤT KỂ TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC MỤC ĐÍCH CHÍNH YẾU CỦA BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC GIỚI HẠN TRONG PHẠM VI TỐI ĐA MÀ LUẬT PHÁP CHO PHÉP.

Bảo mật


Chúng tôi không cố gắng xác định danh tính cá nhân của người dùng Trang web. Không có dữ liệu xác định danh tính nào được thu thập từ Trang web hay tiết lộ cho bên thứ ba vì bất cứ mục đích nào. Chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu không xác định danh tính được thu thập liên quan đến Trang web cho mục đích quản trị máy chủ và vận hành Trang web nói chung. Điều khoản nói trên không áp dụng cho email gửi đến địa chỉ email liên hệ liệt kê trên Trang web; thông tin này có thể chứa thông tin xác định danh tính cá nhân và chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin đó để phản hồi lại email phù hợp khi cần thiết.

Chúng tôi ghi lại các yêu cầu http cho Trang web. Do đó, chúng tôi sẽ biết được địa chỉ IP gốc của máy đang yêu cầu URL trang web. Chúng tôi không ghi lại danh tính cụ thể của khách truy cập. Chúng tôi có thể phân tích các tệp nhật ký để xác định Trang web đang được sử dụng ra sao. Thông tin ghi lại sẽ được duy trì vô thời hạn dưới dạng tài liệu quản trị và nghiên cứu, nhưng không được tiết lộ cho ai khác ngoài nhân sự của các Nhà tài trợ. Chúng tôi có thể sử dụng số liệu thống kê tổng hợp, không xác định danh tính có được từ nhật ký đó cho mục đích nghiên cứu.

Các điều khoản khác


Điều khoản dịch vụ này được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Tiểu bang California mà không tính đến các xung đột điều khoản luật của họ hay xung đột điều khoản luật của tiểu bang hoặc quốc gia cư trú thực tế của bạn. Nếu tòa án có thẩm quyền xác định bất cứ điều khoản hay phần nào trong Điều khoản dịch vụ này không thể thực thi vì bất cứ lý do nào thì phần còn lại của Điều khoản dịch vụ vẫn tiếp tục được áp dụng với toàn bộ hiệu lực.

Điều khoản dịch vụ này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và các Nhà tài trợ về nội dung chính ở đây và thay thế mọi thỏa thuận hay biên bản ghi nhớ trước đây hay hiện thời, dù bằng văn bản hay bằng miệng, liên quan đến nội dung chính đó. Việc từ bỏ bất cứ điều khoản nào trong Điều khoản dịch vụ này sẽ chỉ có hiệu lực nếu được thực hiện bằng văn bản và có chữ ký của tất cả các Nhà tài trợ.