Regulamin

To jest umowa pomiędzy użytkownikiem a każdym ze sponsorów IndexNow.org: Yandex N.V. i Microsoft Corporation (zwanych łącznie „Sponsorami” oraz określanych za pomocą wszelkich form zaimka „my”). Korzystając z witryny IndexNow.org (zwanej dalej „witryną”), użytkownik zgadza się przestrzegać niniejszego Regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”).

Zakres obowiązywania Regulaminu i licencja


Niniejszy Regulamin określa sposób korzystania z witryny. Prawa autorskie Sponsorów do opublikowanej w witrynie specyfikacji protokołu Sitemaps (zwanej dalej „specyfikacją”) są objęte licencją Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach (wersja 4.0). Ani na mocy niniejszego Regulaminu, ani w wyniku korzystania z Sitemaps nie są przyznawane ani nie powstają w sposób wyraźny, dorozumiany lub inny żadne prawa własności intelektualnej poza prawami autorskimi Sponsorów do specyfikacji.

Zmiany w witrynie, Regulaminie i specyfikacji


Możemy modyfikować witrynę oraz zamknąć ją z dowolnej przyczyny i bez wcześniejszego zawiadomienia. Zastrzegamy sobie również prawo do sporadycznego modyfikowania Regulaminu bez wcześniejszego zawiadomienia, a użytkownik wyraźnie zgadza się, aby takie modyfikacje były dla niego wiążące po ich opublikowaniu w witrynie. Bez uszczerbku dla powyższego Sponsorzy potwierdzają, że żadna zmiana, której dokonamy w Regulaminie, nie spowoduje unieważnienia ani modyfikacji licencji udzielonej na mocy powyższego ust. 1 w odniesieniu do zastosowania lub wdrożenia specyfikacji, które miało miejsce przed datą opublikowania zmiany. Użytkownik będzie sporadycznie zapoznawać się z treścią Regulaminu, aby być świadomym ewentualnych zmian.

Sponsorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie, za zawiadomieniem lub bez, zmian w protokole i specyfikacji Sitemaps, w tym między innymi do wprowadzania zmian, które spowodują, że istniejące pliki map witryn staną się niezgodne ze zmienionym protokołem. Sponsorzy nie ponoszą wobec użytkownika żadnej odpowiedzialności za takie zmiany. Każdy ze Sponsorów zastrzega sobie prawo do używania lub nieużywania protokołu Sitemaps w całości lub części w przypadku wybranych lub wszystkich swoich produktów i usług. Ponadto żaden ze Sponsorów nie jest zobowiązany do indeksowania, czytania ani innego wykorzystywania żadnej z opublikowanych przez użytkownika map witryny. Bez zawężania ogólnego zakresu powyższego każdy ze Sponsorów zastrzega sobie prawo do zaprzestania w dowolnym momencie korzystania z protokołu Sitemaps w przypadku jednego lub wszystkich swoich produktów lub usług.

Zrzeczenie się gwarancji


Sponsorzy zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za poprawność, treść, kompletność, wiarygodność, funkcjonalność i dostępność informacji oraz materiałów wyświetlanych w witrynie. Sponsorzy zrzekają się również wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania ze specyfikacji, a także z pobierania lub uzyskiwania dostępu za pośrednictwem witryny do jakichkolwiek informacji lub materiałów w Internecie.

WITRYNA, SPECYFIKACJA ORAZ WSZYSTKIE MATERIAŁY, INFORMACJE I USŁUGI ZAWARTE W WITRYNIE SĄ DOSTARCZANE BEZ ŻADNYCH GWARANCJI „W STANIE TAKIM, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ”. SPONSORZY I ICH LICENCJODAWCY WYRAŹNIE ZRZEKAJĄ SIĘ W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WSZELKICH WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH I USTAWOWYCH GWARANCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU i NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI. SPONSORZY I ICH LICENCJODAWCY ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA, NIEZAWODNOŚCI, TERMINOWOŚCI I WYDAJNOŚCI WITRYNY. SPONSORZY I ICH LICENCJODAWCY ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI ZA JAKIEKOLWIEK INFORMACJE LUB PORADY UZYSKANE ZA POMOCĄ LINKÓW OPUBLIKOWANYCH W WITRYNIE.

UŻYTKOWNIK ROZUMIE I AKCEPTUJE, ŻE KORZYSTAJĄC Z WITRYNY POBIERA LUB UZYSKUJE W INNY SPOSÓB MATERIAŁY I DANE WEDLE WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO ORAZ ŻE BĘDZIE WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY ZA WSZELKIE EWENTUALNE USZKODZENIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO I UTRATĘ DANYCH SPOWODOWANE POBRANIEM TYCH MATERIAŁÓW LUB DANYCH.

Ograniczenie odpowiedzialności


W ŻADNYM WYPADKU SPONSORZY ANI ICH LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA LUB NIEWŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA WITRYNY I SPECYFIKACJI ORAZ OPIERANIA SIĘ NA DOSTĘPNYCH W WITRYNIE LUB SPECYFIKACJI INFORMACJACH W ZWIĄZKU Z JAKIMIKOLWIEK ROSZCZENIAMI ODNOSZĄCYMI SIĘ DO NINIEJSZEJ UMOWY LUB JEJ PRZEDMIOTU. TAKIE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE DO ZAPOBIEGANIA DOCHODZENIU ODSZKODOWANIA ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, NASTĘPCZE, SZCZEGÓLNE, RETORSYJNE I MORALNE, JEŻELI PODSTAWA TAKIEGO ROSZCZENIA MA CHARAKTER GWARANCYJNY, KONTRAKTOWY, DELIKTOWY (W TYM ZANIEDBANIE) LUB INNY (NAWET JEŚLI SPONSORZY LUB ICH LICENCJODAWCY ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD). TAKIE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SZKODY SĄ SPOWODOWANE KORZYSTANIEM LUB NIEWŁAŚCIWYM KORZYSTANIEM Z WITRYNY, NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB PRZERWANIEM, ZAWIESZENIEM LUB ZAKOŃCZENIEM DZIAŁANIA WITRYNY (W TYM TAKŻE W PRZYPADKU, GDY SZKODY ZOSTAŁY PONIESIONE PRZEZ OSOBY TRZECIE). NINIEJSZE OGRANICZENIE MA RÓWNIEŻ ZASTOSOWANIE BEZ OGRANICZEŃ DO KOSZTÓW NABYCIA TOWARÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH ORAZ UTRATY ZYSKÓW LUB DANYCH. OGRANICZENIE TO MA DODATKOWO ZASTOSOWANIE W PRZYPADKU DZIAŁANIA LUB NIEDZIAŁANIA WITRYNY ORAZ W ODNIESIENIU DO WSZELKICH INFORMACJI, KTÓRE POJAWIAJĄ SIĘ W WITRYNIE LUB SĄ Z NIĄ POWIĄZANE. TAKIE OGRANICZENIE MA ZASTOSOWANIE NIEZALEŻNIE OD EWENTUALNEGO NIESPEŁNIENIA ZASADNICZEGO CELU JAKICHKOLWIEK OGRANICZONYCH ŚRODKÓW NAPRAWCZYCH I W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

Prywatność


Nie podejmujemy żadnych działań w celu identyfikacji danych osobowych użytkowników witryny. Nie zbieramy w witrynie ani nie ujawniamy osobom trzecim w jakimkolwiek celu żadnych danych umożliwiających identyfikację. Dane, które zbieramy w związku z funkcjonowaniem witryny, a które nie umożliwiają identyfikacji, są wykorzystywane wyłącznie do administrowania serwerem i ogólnej obsługi witryny. Powyższe stwierdzenie nie dotyczy wiadomości e-mail wysyłanych na podane w witrynie kontaktowe adresy e-mail. Wiadomości te mogą zawierać dane umożliwiające identyfikację osób, przy czym będziemy ich używać wyłącznie do udzielenia odpowiedzi.

Rejestrujemy żądania HTTP kierowane do witryny. Znamy więc pierwotny adres IP maszyny żądającej adresu URL witryny. Nie rejestrujemy tożsamości odwiedzających. Możemy analizować nasze pliki dziennika, aby poznać sposób korzystania z witryny przez użytkowników. Zarejestrowane informacje są przechowywane przez czas nieokreślony jako dokumentacja administracyjna i badawcza, przy czym nie są one ujawniane osobom innym niż personel Sponsorów. Zbiorcze, zanonimizowane dane statystyczne generowane na podstawie naszych dzienników mogą być wykorzystywane do celów badawczych.

Postanowienia różne


Niniejszy Regulamin podlega prawu stanu Kalifornia i zgodnie z nim będzie interpretowany, bez uszczerbku dla postanowień dotyczących kolizji przepisów ustawowych lub przepisów obowiązujących w stanie lub kraju zamieszkania użytkownika. Jeśli z jakiegokolwiek powodu sąd właściwy dla danej jurysdykcji uzna jakiekolwiek postanowienie lub część Regulaminu za niewykonalne, pozostała część Regulaminu będzie nadal w pełni obowiązywać.

Niniejszy Regulamin stanowi całość umowy między użytkownikiem a Sponsorami w odniesieniu do jej przedmiotu oraz zastępuje on wszystkie wcześniejsze lub równoczesne porozumienia lub umowy, pisemne lub ustne, dotyczące tego przedmiotu. Uchylenie któregokolwiek z postanowień Regulaminu będzie skuteczne tylko wtedy, gdy zostanie sporządzone na piśmie i podpisane przez wszystkich Sponsorów.