Dokumentácia

Odoslanie jednej adresy URL


Ak chcete adresu URL odoslať pomocou požiadavky HTTP (reťazec nahraďte adresou URL uvedenou vo vyhľadávači), odošlite požiadavku na nasledujúcu adresu URL:

        https://<searchengine>/indexnow?url=url-changed&key=your-key
      
 • Reťazec url-changed je adresa URL vašej webovej lokality, ktorá bola pridaná, aktualizovaná alebo odstránená. Adresa URL musí obsahovať znaky „escape“ a musí byť kódovaná. Uistite sa, že vaše adresy URL spĺňajú štandard RFC-3986 identifikátorov URI.
 • Reťazec your-key by mal obsahovať najmenej 8 a najviac 128 šestnástkových znakov. Kľúč môže obsahovať len nasledujúce znaky: malé písmená (a – z), veľké písmená (A – Z), číslice (0 – 9) a pomlčky (-).

Ak napríklad chcete vyhľadávače informovať, že stránka https://www.example.com/product.html bola aktualizovaná, a chcete použiť tento kľúč , adresa URL bude:

        https://<searchengine>/indexnow?url=https://www.example.com/product.html&key=
      

Požiadavku HTTP môžete odoslať pomocou svojho prehliadača, nástroja wget či curl alebo akéhokoľvek iného mechanizmu, ktorý si vyberiete. Úspešná požiadavka vráti kód odpovede HTTP 200. Ak dostanete inú odpoveď, overte si, že požiadavky neodosielate príliš často a že kľúč a adresa URL sú platné, a potom požiadavku odošlite znova. Kód odpovede HTTP 200 znamená len to, že vyhľadávač prijal vašu adresu URL.

Odoslanie skupiny adries URL


Ak chcete odoslať skupinu adries URL pomocou požiadavky HTTP, odošlite požiadavku POST JSON na adresu URL uvedenú vo vyhľadávačoch. Reťazec nahraďte názvom hostiteľa vyhľadávača.

        POST /indexnow HTTP/1.1
        Content-Type: application/json; charset=utf-8
        Host: <searchengine>
        {
         "host": "www.example.com",
         "key": "",
         "urlList": [
           "https://www.example.com/url1",
           "https://www.example.com/folder/url2",
           "https://www.example.com/url3"
           ]
        }
      

V jednom príspevku môžete odoslať najviac 10 000 adries URL a v prípade potreby môžete kombinovať adresy URL s protokolom http alebo https.

Požiadavku HTTP môžete odoslať pomocou nástroja wget či curl alebo akéhokoľvek iného mechanizmu, ktorý si vyberiete. Úspešná požiadavka vráti kód odpovede HTTP 200. Ak ste dostali inú odpoveď, mali by ste požiadavku overiť. Ak všetko vyzerá v poriadku, odošlite požiadavku znova. Kód odpovede HTTP 200 znamená len to, že vyhľadávač prijal vašu skupinu adries URL.

Odporúčame automatizovať odosielanie adries URL hneď po pridaní, aktualizovaní alebo odstránení obsahu (do určitého limitu). V najčastejších otázkach si pozrite osvedčené postupy týkajúce sa používateľom generovaného obsahu.

Overenie vlastníctva prostredníctvom kľúča


Ak chcete odoslať adresy URL, musíte „preukázať“ vlastníctvo hostiteľa, pre ktorého adresy URL odosielate, a to hostením aspoň jedného textového súboru na serveri daného hostiteľa. Keď do vyhľadávačov odošlete adresy URL, prehľadajú súbor kľúča, aby overili vlastníctvo. Kľúč budú používať, až kým ho nezmeníte. Kľúč a umiestnenie súboru kľúča by ste mali poznať len vy a vyhľadávače.

Poskytujeme dva spôsoby overenia vlastníctva.

Možnosť 1
Hostenie textového súboru kľúča v koreňovom adresári hostiteľa

Musíte hostiť textový súbor kľúča s kódovaním UTF-8 {your-key}.txt, ktorý obsahuje kľúč, v súbore v koreňovom adresári vašej webovej lokality.

Napríklad pre predchádzajúce príklady budete musieť hostiť súbor kľúča UTF-8 na adrese https://www.example.com/.txt a tento súbor musí obsahovať kľúč .

Možnosť 2
Hostenie textového súboru kľúče na serveri hostiteľa

Môžete tiež hostiť jeden alebo viacero textových súborov kľúča s kódovaním UTF-8 v rôznych umiestneniach na rovnakom serveri hostiteľa. Vyhľadávačom musíte oznámiť umiestnenie tohto textového súboru kľúča v každom oznámení IndexNow, a to tak, že umiestnenie zadáte pomocou premennej keyLocation.

Ak odosielate jednu adresu URL, zadajte umiestnenie súboru kľúča ako hodnotu parametra keyLocation v adresách URL.

          https://<searchengine>/indexnow?url=http://www.example.com/product.html&key=&keyLocation=http://www.example.com/myIndexNowKey63638.txt
        

Ak odosielate skupinu adries URL, zadajte umiestnenie súboru kľúča ako premennú keyLocation v obsahu JSON.

          POST /indexnow HTTP/1.1
          Content-Type: application/json; charset=utf-8
          Host: <searchengine>
          {
           "host": "www.example.com",
           "key": "",
           "keyLocation": "https://www.example.com/myIndexNowKey63638.txt",
           "urlList": [
             "https://www.example.com/url1",
             "https://www.example.com/folder/url2",
             "https://www.example.com/url3"
             ]
          }
        

V tejto druhej možnosti umiestnenia súboru kľúča určuje skupinu adries URL, ktoré možno s týmto kľúčom zahrnúť. Súbor kľúča nachádzajúci sa na adrese http://example.com/catalog/key12457EDd.txt môže zahŕňať akékoľvek adresy URL začínajúce sa na http://example.com/catalog/, ale nemôže zahŕňať adresy URL začínajúce sa na http://example.com/help/.

Adresy URL, ktoré nie sú v súbore http://example.com/catalog/sitemap.xml považované za platné:

Adresy URL, ktoré nie sú považované za platné v druhej možnosti, nemusia byť vhodné na indexovanie. Dôrazne odporúčame, aby ste použili prvú možnosť a umiestnili súbor kľúča do koreňového adresára vášho webového servera.

Response format


HTTP Code
Response
Reasons
200
OK
URL submitted successfully
202
Accepted
URL received. IndexNow key validation pending.
400
Bad request
Invalid format
403
Forbidden
In case of key not valid (e.g. key not found, file found but key not in the file)
422
Unprocessable Entity
In case of URLs which don’t belong to the host or the key is not matching the schema in the protocol
429
Too Many Requests
Too Many Requests (potential Spam)

Requirement for search engines


Search Engines adopting the IndexNow protocol agree that submitted URLs will be automatically shared with all other participating Search Engines. To participate, search engines must have a noticeable presence in at least one market.