Τεκμηρίωση

Υποβολή μίας διεύθυνσης URL


Για να υποβάλετε μια διεύθυνση URL με αίτηση HTTP (αντικαταστήστε το στοιχείο με τη διεύθυνση URL που παρέχεται από τον μηχανισμό αναζήτησης), υποβάλετε την αίτησή σας στην ακόλουθη διεύθυνση URL:

        https://<searchengine>/indexnow?url=url-changed&key=your-key
      
 • Το url-changed είναι μια διεύθυνση URL της τοποθεσίας web που προστέθηκε, ενημερώθηκε ή διαγράφηκε. Η διεύθυνση URL πρέπει να είναι URL-escaped και encoded και πρέπει να βεβαιωθείτε ότι οι διευθύνσεις URL σας ακολουθούν το πρότυπο RFC-3986 για URI.
 • Η τιμή your-key πρέπει να έχει το ελάχιστο 8 και το μέγιστο 128 δεκαεξαδικούς χαρακτήρες. Το κλειδί μπορεί να περιλαμβάνει τους εξής χαρακτήρες: πεζούς χαρακτήρες (a-z), κεφαλαίους χαρακτήρες (A-Z), αριθμούς (0-9) και παύλες (-).

Για παράδειγμα, αν θέλετε να ειδοποιήσετε τους μηχανισμούς αναζήτησης ότι η διεύθυνση https://www.example.org/product.html ενημερώθηκε και θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτό το κλειδί η διεύθυνση URL σας θα είναι:

        https://<searchengine>/indexnow?url=https://www.example.org/product.html&key=
      

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση HTTP χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησής σας, wget, curl ή οποιονδήποτε άλλον μηχανισμό της επιλογής σας. Μια επιτυχής αίτηση θα επιστρέψει κωδικό απόκρισης HTTP 200. Αν λάβετε άλλη απόκριση, επαληθεύστε ότι δεν πραγματοποιείτε συχνές υποβολές, ότι το κλειδί και η διεύθυνση URL είναι έγκυρα, και υποβάλετε εκ νέου την αίτηση. Ο κωδικός απόκρισης HTTP 200 δείχνει μόνο ότι ο μηχανισμός αναζήτησης έλαβε τη διεύθυνση URL σας.

Υποβολή συνόλων διευθύνσεων URL


Για να υποβάλετε σύνολο από διευθύνσεις URL, χρησιμοποιώντας αίτηση HTTP, υποβάλετε την αίτηση POST JSON στη διεύθυνση URL που παρέχεται από τους μηχανισμούς αναζήτησης. Αντικαταστήστε το στοιχείο με το όνομα κεντρικού υπολογιστή του μηχανισμού αναζήτησης.

        POST /indexnow HTTP/1.1
        Content-Type: application/json; charset=utf-8
        Host: <searchengine>
        {
         "host": "www.example.org",
         "key": "",
         "urlList": [
           "https://www.example.org/url1",
           "https://www.example.org/folder/url2",
           "https://www.example.org/url3"
           ]
        }
      

Μπορείτε να υποβάλετε έως 10.000 διευθύνσεις URL ανά καταχώριση, συνδυάζοντας διευθύνσεις URL http και https, αν χρειάζεται.

Μπορείτε να εκδώσετε την αίτηση HTTP χρησιμοποιώντας wget, curl ή άλλον μηχανισμό της επιλογής σας. Μια επιτυχής αίτηση θα επιστρέψει κωδικό απόκρισης HTTP 200. Αν λάβετε διαφορετική απόκριση, πρέπει να επαληθεύσετε την αίτησή σας και, αν όλα φαίνονται εντάξει, υποβάλετε εκ νέου την αίτηση. Ο κωδικός απόκρισης HTTP 200 δείχνει μόνο ότι ο μηχανισμός αναζήτησης έλαβε το σύνολο των διευθύνσεων URL σας.

Ο προτεινόμενος τρόπος είναι να αυτοματοποιήσετε την υποβολή των διευθύνσεων URL μόλις προστίθεται, ενημερώνεται ή διαγράφεται το περιεχόμενο ως ένα όριο. Ανατρέξτε στις βέλτιστες πρακτικές για περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες στις Συνήθεις ερωτήσεις.

Επαλήθευση κυριότητας μέσω του κλειδιού


Για να υποβάλετε διευθύνσεις URL, πρέπει να "αποδείξετε" την κυριότητα του κεντρικού υπολογιστή για τον οποίο γίνεται η υποβολή των διευθύνσεων URL, φιλοξενώντας τουλάχιστον ένα αρχείο κειμένου στον κεντρικό υπολογιστή. Μόλις υποβάλετε τις διευθύνσεις URL σας σε μηχανισμούς αναζήτησης, οι μηχανισμοί αναζήτησης θα ανιχνεύσουν το αρχείο κλειδιού για επαλήθευση της κυριότητας και θα χρησιμοποιούν το κλειδί μέχρι να το αλλάξετε. Μόνο εσείς και οι μηχανισμοί αναζήτησης πρέπει να γνωρίζετε το κλειδί και την τοποθεσία του αρχείου κλειδιού σας.

Προσφέρουμε δύο τρόπους επαλήθευσης της κυριότητας.

Επιλογή 1
Φιλοξενία αρχείου κλειδιού κειμένου στον ριζικό κατάλογο του κεντρικού υπολογιστή σας.

Πρέπει να φιλοξενήσετε ένα αρχείο κλειδιού κειμένου {your-key}.txt με κωδικοποίηση UTF-8 που θα εμφανίζει το κλειδί στο αρχείο στον ριζικό κατάλογο της τοποθεσίας web σας.

Στα προηγούμενα παραδείγματα, θα πρέπει να φιλοξενήσετε το αρχείο κλειδιού UTF-8 στη διεύθυνση https://www.example.org/.txt και αυτό το αρχείο πρέπει να περιέχει το κλειδί

Επιλογή 2
Φιλοξενία αρχείου κλειδιού κειμένου στον κεντρικό υπολογιστή σας.

Μπορείτε επίσης να φιλοξενήσετε από ένα μέχρι πολλά αρχεία κλειδιού κειμένου με κωδικοποίηση UTF-8 σε άλλες τοποθεσίες εντός του ίδιου κεντρικού υπολογιστή και πρέπει να υποδεικνύετε στους μηχανισμούς αναζήτησης την τοποθεσία αυτού του αρχείου κειμένου κλειδιού σε κάθε ειδοποίηση IndexNow, καθορίζοντας την τοποθεσία με τη μεταβλητή keyLocation.

Αν υποβάλετε μια διεύθυνση URL, καθορίστε την τοποθεσία του αρχείου κλειδιού ως τιμή παραμέτρου keyLocation URL.

          https://<searchengine>/indexnow?url=http://www.example.org/product.html&key=&keyLocation=http://www.example.org/myIndexNowKey63638.txt
        

Αν υποβάλετε σύνολο διευθύνσεων URL, καθορίστε την τοποθεσία του αρχείου κλειδιού ως μεταβλητή keyLocation στο περιεχόμενο JSON.

          POST /indexnow HTTP/1.1
          Content-Type: application/json; charset=utf-8
          Host: <searchengine>
          {
           "host": "www.example.org",
           "key": "",
           "keyLocation": "https://www.example.org/myIndexNowKey63638.txt",
           "urlList": [
             "https://www.example.org/url1",
             "https://www.example.org/folder/url2",
             "https://www.example.org/url3"
             ]
          }
        

Στην επιλογή 2, η τοποθεσία ενός αρχείου κλειδιού καθορίζει το σύνολο των διευθύνσεων URL που μπορούν να συμπεριληφθούν σε αυτό το κλειδί. Ένα αρχείο κλειδιού που βρίσκεται στην τοποθεσία http://example.org/catalog/key12457EDd.txt μπορεί να περιλαμβάνει οποιεσδήποτε διευθύνσεις URL που ξεκινούν από http://example.org/catalog/, αλλά δεν μπορεί να περιλαμβάνει διευθύνσεις URL που ξεκινούν από http://example.org/help/.

Οι διευθύνσεις URL που δεν θεωρούνται έγκυρες σε http://example.com/catalog/sitemap.xml περιλαμβάνουν:

Οι διευθύνσεις URL που δεν θεωρούνται έγκυρες στην επιλογή 2 ενδέχεται να μην ληφθούν υπόψη για καταχώριση σε ευρετήριο. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε την Επιλογή 1 και να τοποθετείτε το κλειδί αρχείου σας στον ριζικό κατάλογο του διακομιστή web σας.

Response format


HTTP Code
Response
Reasons
200
OK
URL submitted successfully
202
Accepted
URL received. IndexNow key validation pending.
400
Bad request
Invalid format
403
Forbidden
In case of key not valid (e.g. key not found, file found but key not in the file)
422
Unprocessable Entity
In case of URLs which don’t belong to the host or the key is not matching the schema in the protocol
429
Too Many Requests
Too Many Requests (potential Spam)

Requirement for search engines


Search Engines adopting the IndexNow protocol agree that submitted URLs will be automatically shared with all other participating Search Engines. To participate, search engines must have a noticeable presence in at least one market.